Nam Hàn đưa một cần cẩu khổng lồ ra hy vọng sẽ trục được chiếc phà Sewol chìm lên. Jindo ngày 24/04/2014

Thời sự qua hình ảnh

Nam Hàn đưa một cần cẩu khổng lồ ra hy vọng sẽ trục được chiếc phà Sewol chìm lên. Jindo ngày 24/04/2014