Một người phụ nữ cẩu nguyện tại Tháp Tưởng niệm của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị tấn công hồi năm 2001. Ngày 11 Tháng Chín năm 2014

Thời sự qua hình ảnh

Một người phụ nữ cẩu nguyện tại Tháp Tưởng niệm của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị tấn công hồi năm 2001. Ngày 11 Tháng Chín năm 2014