Hình ảnh mới nhất của Blogger Điếu Cày khi đến phi trường Los Angeles đêm 21 tháng 10, 2014

Thời sự qua hình ảnh

Hình ảnh mới nhất của Blogger Điếu Cày khi đến phi trường Los Angeles đêm 21 tháng 10, 2014