Các thiếu nữ Pháp trên xe tăng thời đệ nhị thế chiến tham dự Lễ kỷ niệm ngày 24 tháng tám nước Pháp được giải phóng khỏi Phát xít Đức

Thời sự qua hình ảnh

Các thiếu nữ Pháp trên xe tăng thời đệ nhị thế chiến tham dự Lễ kỷ niệm ngày 24 tháng tám nước Pháp được giải phóng khỏi Phát xít Đức