GS. Tương Lai

Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng

GS. Tương Lai tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh.

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang