Hình chụp bài báo về ông Nguyễn Xuân Sang trên báo Giáo Dục

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ - Phần 7- Cục trưởng Cục Hàng hải ( Phụ lục 1 và 2)

Trong khi đang tập hợp tư liệu cho Phần 8 với một nhân vật quan trọng khác, tác giả tiếp tục nhận được tư liệu liên quan tới ông Cục trưởng Hàng hải này, vì vậy đã quyết định viết tiếp Phụ lục cho phần 7 của Chuyên đề này.

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang