HĐBA thông qua nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn

RFA
2013-03-07
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Môt phiên họp của HĐBA/LHQ
Môt phiên họp của HĐBA/LHQ
UNPOS photo

Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thống nhất bỏ phiếu thông qua nghị quyết với những biện pháp trừng phạt mới, cứng rắn hơn đối với Bắc Triều tiên.

Nghị quyết vừa nói được soạn thảo do chính đồng minh thân cận của Bắc Hàn là Trung Quốc.

Ngay sau  khi nghị quyết được thông qua, Bắc Triều tiên đã phản ứng mạnh với lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân để hủy diệt kẻ thù.

Những biện pháp trừng phạt mới sẽ gây khó khăn hơn cho xứ này trong việc tìm kiếm vật liệu cho các chương trình hạt nhân của họ. LHQ sẽ theo dõi các họat động ngọai giao mờ ám, tăng cường kiểm sóat các tàu hàng đến và đi từ Bắc Hàn.

Việc cấm vận này phụ thuộc nhiều vào TQ, nơi mà nhiều công ty và ngân hàng Bắc Triều Tiên đuợc cho là tạo dựng cơ sở họat động.

Xem toàn trang