Xây dựng đập Xayaburi trên sông Mekong

Những con đập dòng chính sông Mekong

Từ con đập Xayaburi tới Don Sahong, cả hai công trình đã liên tục gây tranh cãi và chống đối từ nhiều phía trong suốt mấy năm qua.

Băng ghi âm cuc hi tho gia Ban Tuyên Giáo, B Công An, Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao; v nhng tác đng ca báo chí đối với v PMU18.
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Xem toàn trang