Follow us
Cây mới đã được chuyển đến trồng thay thế

Loại cây mới trồng ở Hà Nội không thích hợp với môi trường TP

Vụ việc cơ quan chức năng Hà Nội cho chặt hằng loạt nhiều cây xanh mà thông báo chính thức nói 6700 cây thuộc diện phải thay thế. Đặc biệt Số cây trồng mới để thay thế mà cơ quan chức năng Hà Nội nói là cây vàng tâm có đúng thực là loại cây đó hay không và có đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh đô thị hay không?

Xem toàn trang