Diễn Đàn Kinh Tế

Những cửa hàng "Made in Vietnam"  trên đường phố.

Hàng Việt Nam: Chế tạo tại nước ngoài

Với viễn ảnh gia nhập TPP trong vài năm tới, Việt Nam hy vọng buôn bán tự do với một khu vực rộng lớn của 12 quốc gia có sản lượng bằng 40% của toàn cầu. Khi ấy, điều kiện ưu đãi sẽ được áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ chế tạo tại một quốc gia thành viên TPP.

Xem toàn trang