Văn hóa Nghệ thuật

Nhật Tiến. Ký họa by Tạ Bỵ.

Nhật Tiến Thềm Hoang Vẫn Một Tráng Sinh Lên Đường

"Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự huỷ mình cũng như Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi tự do."

Xem toàn trang