Follow us

Người Việt khắp nơi

Các nữ tu người Việt tại Tu Viện Carmel de Boussu

Những nữ tu Nhà Kín đi tị nạn trước ngày Kampuchia và Saigon rơi vào tay cộng sản

Cuộc chiến Việt Nam, trước khi kết thúc 40 năm trước không chỉ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người miền Nam mà còn thay đổi hẳn tương lai của những nữ tu dòng kín người Việt ở Kampuchia.

Xem toàn trang