Người Việt khắp nơi

Room to Read Vietnam hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 tại Cần Giuộc, Thủ Thừa, Long An, ngày 6/5/2014.

“Room to read” và thành quả hoạt động tại Việt Nam

Room To Read, tạm dịch Phòng Đọc Sách, xuất phát từ ý tưởng làm sao cho học sinh nghèo có sách để đọc, khởi sự hoạt động một cách khiêm tốn tại Nepal từ năm 2000, mục đích là tặng sách cho trẻ em nghèo ở vùng nông thôn của đất nước nằm dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn này.