Điểm blogs

Những ngôi nhà ngập trong lũ ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Làm sao chống lũ và tham nhũng?

Tham nhũng là con đẻ của hệ thống chính trị độc tài độc đảng, trong đó luật pháp chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Và một khi pháp luật chỉ là công cụ cho một đảng phái thì nó đánh mất vai trò, đánh mất giá trị, và đánh mất hiệu lực của nó.

Xem toàn trang