Cổ Nhạc

Nghệ sĩ Ngọc Hương

Soạn giả Thu An và cặp đào kép chánh Ngọc Hương – Thanh Hải thành danh từ đâu?

Những người am tường theo dõi hoạt động cải lương, hầu như ai cũng biết Thu An – Ngọc Hương – Thanh Hải thành danh, tạo nên sự nghiệp là nhờ ở đoàn Thủ Đô của ông bầu Ba Bản, chớ như hát ở đoàn khác thì khó thể nào nổi tiếng mau lẹ như vậy, mà rất dễ dàng bị lu mờ luôn, bởi đoàn hát nhỏ thường hay rã gánh.

Xem toàn trang