Trang Phụ Nữ

Công Dung Ngôn Hạnh (minh họa)

Chữ Công trong Tứ Đức - Khổng Giáo trong đời sống phụ nữ Việt ngày nay

Từ bao đời nay, hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với những giá trị đạo đức chuẩn mực. Trong đó, “Công – Dung – Ngôn – Hạnh”, tứ đức của Khổng giáo là khuôn vàng thước ngọc, là cái chuẩn để người phụ nữ suốt đời rèn luyện phấn đấu, giữ gìn trong nhiều thế kỷ qua.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang