Trang Phụ Nữ

Chị Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

Tình cảnh bị đàn áp của phụ nữ hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam

Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam vừa đưa ra bản báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử của chính quyền Việt Nam đối với những phụ nữ hoạt động nhân quyền, các nữ bất đồng chính quyền.

Xem toàn trang