Diễn Đàn Bạn Trẻ

Áp phích tuyên truyền cho kỳ bầu cử ngày 22/5/2016. Ảnh chụp hôm 21/4/2016 tại Hà Nội.

Bầu cử là quyền hay nghĩa vụ

Vào ngày 22 tháng 5 tới đây, người dân cả nước Việt Nam sẽ bỏ phiếu chọn ra người đại diện cho họ trong quốc hội. Đối với một đất nước độc đảng như VN hiện nay thì liệu việc tham gia bầu cử này là quyền hay là một nghĩa vụ bắt buộc.

Xem toàn trang