Tin Việt Nam

Giám đốc chủ nhiệm Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, bà Gina McCarthy.

Giám đốc chủ nhiệm Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Giám đốc chủ nhiệm Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, gọi tắt là EPA, bà Gina McCarthy, đến thăm Việt Nam hai ngày 15 và 16