Doanh nghiệp xuất khẩu cá basa, rô phi phải tăng cường kiểm soát dư lượng kháng sinh.

Quy luật mới của Hoa Kỳ về cá ba sa xuất khẩu từ Việt Nam

Hôm qua Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ vừa ban hành một số quy luật mới, áp dụng với những công ty xuất khẩu cá ba sa vào thị trường Mỹ.

Xem toàn trang