Hai học sinh trung học sau kỳ thi tố nghiệp tại Hà Nội ngày 5 tháng 7 năm 2011.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cho thi trắc nghiệm dù có nhiều phản biện

Môn toán và nhiều môn khác sẽ chính thức thi bằng phương pháp trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học Phổ thông từ năm 2017.

Xem toàn trang