ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ RFA ျမန္မာဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။Maung Ne Hein ေနရပ္- Canada :

rJpm&if;trSm;rsm;ESif ywfouf aqG;aEG;vkdonfrSm ...

1) Printer xGufvmaom pm&Gufrsm;udk udktb,faMumifh rppfaq;ekdifMuoenf;/ aiGtiftm; r&Sd I vltiftm;rokHekdif I avm/ (taemufekdifiHawGrS a&G;aumufyGJtwGuf $20 million axmuf yHhxmaMumif; owif;rsmt& odxm;ygonf/ xdkodkUqdkvsSif aiGtiftm;&Sdygonf)

2) oHo& Nzpf &ef&SdonfrSm OD;wifat; onf computer eSifhywfouf I A[kokw &SdykHr&yg/ ,if;oHo,udk Oyrm wckNyqkd&vsSif .. ..
udkZm*emudk electronic Nzifh axmifcscJhaom w&m;olMuD;onf computer rokH;bl;ovdk A[kokwr&Sdaom ,if;w&m;olMuD;u email vdyfpmawmifqkd&mwGif gmail udkay;vdkuf&m w&m;olMuD; \ a g owMuD; wkHU NyefrSK udk udkZm8em cH& bl;onf/

OD;wifat;onf computer udkem;rvnf I omvsSif rJpm&if;\ 30% udkom wm0ef,lekdifonf [kaNymqkdcJhNcif;Nzpfonf/
,if;u T e,fy,fwGif A[kokw r&SdI atmufajcrS bufawmfom;rsmu ajymvmonfh twkdif; jyef-um;ajymqkd aejcif;omjzpfedkifygonf/

I have used Win Innwa and M-Myanmar1 font

Thank you for your attention in this email.

Ne Heinn

Sep 22, 2015 04:15 PM

    Reply to this comment

Cho Latt ေနရပ္- Las Vegas, USA :

8/21 news about Thin Thiri interview on NLD restricting Election candidates not to interview with media. U Nyan Win explanation is reasonable & fit with Burma situation, Thin Thiri is comparing human rights issue in Burma with USA; they are still African standard, not even to compare with Asian, and far away from USA.She & Min Lwin Oo are living in USA & Thai and talking human right in Burma; still military dictator and will not wish to handover power to democracy parties, look at Shwe Mann's late case; Thin Thiri go and stay in Burma & talk freedom of speech to Min Aung Hlaing or let her interview him; she will be smashed. Is she spy of military ?

Aug 21, 2015 06:03 PM

    Reply to this comment

အမည္​မသိသူ ေနရပ္- က်​ေနာ္​ မင္​းျပားၿမိဳ႕နယ္​ ကပါ :

အားပီးနိန္​ဘာ​ေရ

May 01, 2015 02:13 PM

    Reply to this comment

Bamar ေနရပ္- Myanmar :

It would be great if we can know how things are happening at this special event.
http://io.peninsula-press.com/event/myanmar/

Sep 22, 2014 11:17 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

မဂၤလာပါ RFA
ကြၽန္​​ေတာ္​ကစစ္​​ေတြကပါ RFA ကိုအား​ေပးပါတယ္​

Sep 21, 2014 08:44 PM

    Reply to this comment

williamdavidsan ေနရပ္- ခ်င္းျပည္နယ္၊မတူပီျမိဳ႕ :

ႏူိင္ငံတကာသတင္းႏွင့္ျပည္တြင္းသတင္းသိရလို႔ေက်နပ္မိပါတယ္။

Aug 05, 2014 12:18 AM

    Reply to this comment

mg tin win ေနရပ္- pattaya,thailand :

me one new everyday

Jun 09, 2014 09:13 AM

    Reply to this comment

ထက္အာကာ :

မဂၤလာပါ rfa ကိုဆက္သြယ္ရတာအခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္အီးေမးလိပ္စာburweb@rfa.org ကိုဆက္သြယ္ပါတယ္အဆင္မေျပပါဘူး နီးစပ္ရာ သတင္းတစ္ခ်ိုဳ႕ကိုပိုေပးခ်င္ပါတယ္ သတင္းသမားတစ္ေရာက္လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္နွင့္အတူ maythuhtat99ကိုျပန္လည္ဆက္သြယ္လိုံ႕ရရင္ဆက္သြယ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Jun 02, 2014 01:17 AM

    Reply to this comment

ko min min :

ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြကုိအျမဲသိရလုိ႕ေက်နပ္မိပါတယ္

May 25, 2014 04:29 PM

    Reply to this comment

mg4ko :

RFA အၿပင္အဆင္အသစ္ကို သေဘာက်တယ္ဗ်ာ
အၿမင္ရွင္းတယ္ ၾကည့္ရတာပိုလြယ္ပါတယ္
သတင္းေဟာင္းေတြ ထုတ္လႊင္႔ၿပီးေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြၿပန္ၾကည့္ရတာ
ေတာ္ေတာ္ေလေကာင္းသြားပါတယ္
ေခါင္စဥ္ၾကီးေတြကေတာ့ Font ေၾကာင့္လားမသိ
ကၽြန္ေတာ့စက္မွာေကာင္းေကာင္းမေပၚဘူးဗ်
အစဥ္အားေပးလွ်က္

Feb 23, 2013 07:01 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

အေပါက ခင္ေမာင္စိန္ရီ၇ဲ့ ပိုစ္တမင္တင္ေပးတာ နိပ္က်ေသာစိတ္ဓာတ္ကိုေတြံျမင္ႏုင္ရန္

Jan 14, 2013 01:57 AM

    Reply to this comment

ကိုကို ေနရပ္- စကၤာပူ :

RFA TV latest post ကိုအင္တာနက္မွာၾကည့္လို႕မရတာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာခ့ဲပါျပီ။ ဒုတိယေနရာမွာရွိတ့ဲ TV clip ကိုေတာ့ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ RFA ကိုေန႕စဥ္အားေပးေနသူျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပန္စစ္ေပးေစလိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Jan 07, 2013 11:50 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ ေနရပ္- သထံု :

အရန္းေကာင္းပါတယ္တိုက္ရိုက္ေလလႈိင္းမွာပါဝင္ခ်င္ပါတယ္

Dec 19, 2012 12:23 PM

    Reply to this comment

aaa ေနရပ္- bbb :

စာမ်ားေရးျပီးပို႕တာ ေရာက္မေရာက္မသိရလို႕စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္

Dec 15, 2012 01:37 PM

    Reply to this comment

U Kauk ေနရပ္- Thein Naing ) (Los Angeles :

Hi, Due to the photos of Burmese Sanga hit with the Fire Bomb ...seem to be ACID BOMB, such as Sulfuric,Nitric and Hydrochloric...etc.
those Buddhish Sanga suffered ...seem it look like 'NOT'using 'TEAR GAS' BOMB........

Nov 29, 2012 10:57 PM

    Reply to this comment

soenaimintun ေနရပ္- matupitown/chin state :

ေတာင္ေတာင္ထူးဆန္းဆန္းတယ္။

Nov 28, 2012 10:34 AM

    Reply to this comment

Salai :

ဆရာဦး၀င္းတင္၏ ေခတ္၀န္ကိုထမ္း၍ ေခတ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို အရမ္းျကိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ အျပည့္အစံု Update တင္ေပးေစလိုပါတယ္။ အဲဒီစာမ်က္ႏွာကို Update မလုပ္တာမ်ား ျကာျပီလားလို႔....

ေလးစားလ်က္-
ဆလိုင္း

Nov 27, 2012 07:06 PM

    Reply to this comment

aaa ေနရပ္- bbb :

ဓါတ္ပံုေတြပို႕ဖို႕ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကိုဒီစာမ်က္ႏွာေပၚမွာေဖၚျပ
ေပးေစခ်င္ပါတယ္

Oct 29, 2012 11:09 AM

    Reply to this comment

( :

ေက်းဇူးတင္ပါသည္


Oct 12, 2012 02:45 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

THE DEATH OF GEN KYAW ZAW,BURMESE COMMUNIST PARTY,CHINA????

Oct 10, 2012 09:05 AM

    Reply to this comment

ေျမာက္ပိုင္းသာ� ေနရပ္- မဘိမ္း)ေရႊတံခါးမ်ား (ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း :

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မဘိ္မ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရာမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ယူမႈမ်ားကို တာ၀န္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တိက်မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေစလိုပါသည္။ ယခုႏွစ္ေဆာင္းရာသီေရာက္ရင္ သစ္ခိုးထုတ္ရန္ ေပါက္ေဖာ္ေလာပန္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမရွိ သစ္ခုတ္ေရာင္းသူမ်ား သူ႕ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ျပင္ဆင္ေနၾက ပါသည္။ ဒီႏွစ္သာ ထပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာကေတာ့ ဖြတ္ဖြတ္ညွက္ညွက္ေၾကပါၿပီဗ်ာ ...

Oct 08, 2012 02:52 PM

    Reply to this comment

aaa ေနရပ္- bbb :

သတင္းပို႕မရျဖစ္ေနပါတယ္လိပ္စာမျဖည့္တတ္ပါ
ေရာက္ရင္အေၾကာင္းျပန္ပါ

Oct 05, 2012 10:47 AM

    Reply to this comment

Ma Hin Thar :

Please, broadcast my news ASAP about Bago Divisional staff officer U Tun Nwe. I already sent to u from email.

Sep 29, 2012 04:55 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ ေနရပ္- ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ :

ေျပး (၄) ေျပးကို ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျပး(၄)ေျပး ဖမ္း ဆီး အပ္ ႏွံရန္ အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာ ေနရာတိုင္းတြင္
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတင္ အသိေပးေၾကျငာၿပီး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒစာအုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္
ေရးဆြဲထားျခင္းကို သိရိွေသာ္လည္း ေတာင္ျပင္(၁) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေသာင္သည္
၄င္း၏သားအရင္းျဖစ္သူ ေမာင္ျကည္လင္အား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ေလာင္းကစား၀ိုင္း
မ်ားအား တာ၀န္မဲ့စြာျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္မွသိေစအပ္ပါသည္။

ဥပေဒေလးစားသူ

Sep 28, 2012 02:17 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ျပည္ၿမိဳ႕ က သစ္ထုတ္ေရးေဒသမန္ေနဂ်ာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေပးပို႕ထားေသာ အေၾကာင္းအရာအား လိုအပ္သလို တင္ျပေပးပါရန္ ထပ္မံအကူအညီ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ေၾကာ္ျငာေပးေစလိုပါသည္။

Sep 24, 2012 12:48 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ျပည္ၿမိဳ႕ သစ္ထုတ္ေရးမန္ေနဂ်ာသည္ သူ၏တပည္႕မ်ားႏွင္႕သူကိုေပးေနေသာသူမ်ားကိုသာေနရာေပးပါသည္။သူေျပာင္းလာၿပီးကတည္းက ၀န္ထမ္းမ်ား၊ေန႕စားမ်ား၊ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။အဆင္ေျပေသာသူ မ်ားမွာ သူရယ္၊သူ႕တပည္႕ဆိုေသာသူေတြရယ္၊ေပးႏုိင္ ကမ္းႏိုင္တဲ႔သူေတြရယ္ ျဖစ္ၾကပါသည္။မွ်တမႈ႕လဲမရွိတာ ေတြ႕ေနရပါသည္။လူအနည္းစု ကအဆင္ေျပေနၿပီး အမ်ားစုကအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနပါေသာေၾကာင္႔ အထက္လူႀကီးမ်ားသိသာ ျမင္သာေစရန္ အတြက္ RFA မွတဆင္႔အကူအညီ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Sep 21, 2012 11:52 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ျပည္ၿမိဳ႕ သစ္ထုတ္ေရးမန္ေနဂ်ာ အေၾကာင္း ပို႕ေပးထားတာကို တင္ျပေပးဖို႕ (REQUEST) လုပ္ ပါတယ္။

Sep 21, 2012 01:40 AM

    Reply to this comment

NYI NYI ေနရပ္- Singapore :

Dear RFA Burmese, I am very willingly to have all the weekly broadcast "Nyein Chan Yae Paet Tin Than" by (U)Myo Myint. Unfortunately these files are not in the weekly broadcast list. Appreciate that I can have it all. Best Regard
NYI NYI (nyiyin@gmail.com)

Sep 20, 2012 02:52 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

RFA ရဲ႕ အသံလႊင့္၀န္ထမ္းမ်ား အမည္နဲ႕ဓါတ္ပုံေတြကုိ ဘာလုိ႕ website တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

Mar 31, 2012 12:38 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

R F A T V news March 16

for U Win Naing - Newsreader

It is pronounced ' Mit Chell ' . Not MiChelle ..

You said not less than two times .by saying ' Mi Shell ' .

Just correcting .

Cheers
17 March 2012

Mar 16, 2012 07:16 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

TV program captions

All Rights Reserved.

' s ' is missing .

Not ' All Right Reserved '

thanks

Feb 09, 2012 09:48 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

PHOTOS OF RFA MEMBERS

Feb 05, 2012 09:53 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

CONTACT TO ME AS SOON AS POSSIBLE,213-361-2585
AT HOSPITAL

Jan 23, 2012 01:56 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

RFA ကို iPHONE ေတြကနားဆင္နိုင္ၿပီးက်ေနာ္တို့ ANDRIOD ေတြကနားဆင္နိုင္မယ့္ software ဘာလို့မထြက္တာလဲမသိဘူးေနာ္

Dec 21, 2011 08:21 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/bbc-2?xg_source=msg_com_blogpost&id=2863689%3ABlogPost%3A6462039&page=1#first_comment
မွာပါတဲ့ကိစၥေလးကိုေၿဖရွင္းလို ့ရရင္ေၿဖရွင္ေပးပါရန္ေတာင္ခံပါသည္ၾကာရင္ၿပႆနာၾကီၤးထြားလာနိဳင္ပါ။
ကူညီေစလိုပါသည္။

Nov 04, 2011 12:18 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလိူင္သာယာၿမိဳ့အမွတ္(၅)၇ပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းမႈးဖြဲံံ႕မႈအား၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒမူႀကမ္းနွင္႕ညီၿပန္လည္ဖြဲ.စည္းေပးပါရန္တိုင္ႀကားအပ္ပါသည္။

Oct 20, 2011 12:40 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဆက္သြယ္သူျဖစ္ပါသည္။
ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားအား အသံဖိုင္ျဖင့္ လက္ခံနားဆင္လိုပါသည္။
က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Sep 13, 2011 11:13 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

Hello?

Aug 16, 2011 03:48 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

Mr. Tay Zar Aung
( Marketing , International Marketing Manager )
Company : Equip Medical System Company LTD
Address : No(1), Thukha Street, Hlaing Township, 8 Quater, Yangon. Myanmar, Yangon, Hlaing, Myanmar
Zip/Postal : 959
Telephone : 95-9-500-4907
Fax : 95-1-200-582
Mobile : 95-9-500-4907
'ဒီလူဟာ ေအာက္ပါ website ကို ဖန္တီးခဲ.သူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္
ညစ္ညမ္းၿပီး အသံုးမဝင္တဲ. website တစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အဲဒီ website ကိုဖ်က္ဆီးေပးဖို. ျမန္မာတျပည္လံုးကို ေၾကျငာေပးဖို. အားလံုး ကို ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ ျမန္မာျပည္ အစိုးရကိုပါ ေၾကျငာ ၿပီးေတာ. ယုတ္မာတဲ.သူတစ္ဦးအျဖစ္ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

https://www.samtechs.de/cgi-bin/nph-proxy.cgi/000100A/uggc:/=2fzrffratresbeohqquvfg.oybtfcbg.pbz/

Aug 14, 2011 10:52 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဗီြဒီအုိ သတင္းမွာ သတင္းေၾကညာသူရဲ႕ပုံကႀကီးေနၿပီး သတင္းအေၾကာင္းျပသခ်က္က ေသးေနပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားလႊင့္ထုတ္မႈနဲ႔က ေျပာင္းျပန္ႀကီးျဖစ္ေနသလားလုိ႔။ ေၾကညာသူကုိ အသားေပးတာလား။ သတင္းအေၾကာင္းအရာကုိအသားေပးမွာပါလား။

Jul 11, 2011 06:34 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

http://khoutdawnmyanmar.blogspot.com/ တြင္ ဗီြဒီယို ဖိုင္ရွိပါသည္.

Apr 15, 2011 06:08 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

သတင္း ေပး ပုိ႕ခ်င္ပါသည္.

Apr 09, 2011 11:48 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

RFA ၏ Phone No. 202-530-4900 ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းမကိုင္ပါ။ ရံုးထိုင္ခ်ိန္ဟာ USA စံေတာ္ခ်ိန္လား၊ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္လား။ ရံုးထိုင္မယ့္အခ်ိန္၊ ဖုန္းကိုင္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကို သိခ်င္ပါသည္။

Jan 09, 2011 07:15 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

http://democracyforburma.wordpress.com/2010/11/15/thanshwe-order-khinyee-and-theinsein-to-combine-to-take-out-daw-aung-san-suu-kyi-14-november/

Nov 16, 2010 07:53 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဦးသစ္စင္းရဲ့လူငယ္တုိ့ရဲ့မနက္ဖန္ကုိနားေထာင္ရပါတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ အာဖရိကကေဟတီနုိင္ငံဆုိျပီးၾကားလုိက္ရပါတယ္၊
ေဟတီက ေတာင္အေမရိကမွာရွိတဲ့ကြ်န္းနိုင္ငံပဲျဖစ္တာမုိ႔လႊဲမွားေနသည္ဟုထင္ပါတယ္၊ ျပင္ဆင္ေျပာဆုိေပးနိုင္ပါက
ပရိသတ္ကုိ ပုိျပီးအက်ဳိးျဖစ္ေစမွာပါ၊

Apr 22, 2010 01:21 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔