RFA ျမန္မာဌာနအတြက္ အလုပ္ေခၚယူျခင္း

2018-07-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အသံလႊင့္သူ/ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူ

 

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ (Radio Free Asia) ျမန္မာဌာနအတြက္ မီဒီယာပလက္ေဖာင္းအသီးသီးတြင္ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္၊ သတင္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးသားျပင္ဆင္၊ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္ရန္အတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ဘက္စံု တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ သတင္းသမားတဦး အလုိရွိပါသည္။ ဤရာထူးမွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ RFA ရံုးခ်ဳပ္အတြက္ ျဖစ္္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

 • သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိ တာဝန္ေပးသည့္အတိုင္း ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပျခင္း။
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား စုေဆာင္းအသံုးျပဳၿပီး သတင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
 • ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားထံမွ သတင္းျဖစ္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ကာ အသံလႊင့္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သံထုတ္လႊင့္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း။
 • ဗီဒီယိုႏွင့္ ေရဒီယိုသတင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အတြင္း တိတိက်က် ေရးသား၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားျခင္း။
 • မီဒီယာပလက္ေဖာင္းအသီးသီးတြင္ တင္ဆက္ရန္အတြက္ အမွားကင္းစင္၍၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကြန္ျပဴတာအသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ျခင္း။
 • သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရဒီယို၊ အင္တာနက္ဝက္ဆုိက္ႏွင့္ ရုပ္သံတို႔တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တင္ဆက္ျခင္း။
 • အြန္လိုင္းႏွင့္ အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြၿပီး သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ မာလ္တီမီဒီယာမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း။
 • ကြင္းဆင္းသတင္းယူသည့္ ေနရာမွတဆင့္ လိုအပ္သလုိ ဗီဒီယိုရိုက္ကူး သတင္းေပးပုိ႔ျခင္း။
 • အျခား ခ်မွတ္ေပးသည့္တာဝန္မ်ား။

အရည္အခ်င္းမ်ား

 • အသံလႊင့္သတင္းပညာနယ္ပယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိရမည္ (မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူျဖစ္လ်င္ ပိုမိုႏွစ္သက္သည္)။
 • ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား (အသိအမွတ္ျပဳေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ သတင္းစာပညာဘြဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုရထားသူျဖစ္လ်င္ ပိုမိုႏွစ္သက္သည္) သို႔မဟုတ္ သတင္းကုိ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားတင္ဆက္ႏိုင္သည့္ အလားတူ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း ရွိရမည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရမည္။
 • သတင္းမ်ား သံုးသပ္ တင္ဆက္ရာတြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိရမည္။
 • ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ထုတ္လုပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အြန္လိုင္းႏွင့္လူမႈမီဒီယာမ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ အသံုးခ် ႏုိင္သည့္ အသိပညာႏွင့္စြမ္းရည္အျပင္၊ နည္းပညာသစ္မ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
 • MS Office Software မ်ားအပါအဝင္ ကြန္ပ်ဴတာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိရမည္။
 • ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား- ျမန္မာဘာသာ အေျပာႏွင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အဆင့္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ရမည္။

 

RFA သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ခြဲျခားမႈမရွိသည့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရးကို လက္ခံသည့္ ဌာနျဖစ္ပါသည္။
သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူ အားလံုးကုိ ဤအလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ RFA မွ အားေပး တိုက္တြန္းပါသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရပါက အလုပ္ေလွ်ာက္သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ RFA ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပသရပါမည္။ RFA ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေရးတြင္…. ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုကုိ RFA က ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ခံေပးရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါက RFA အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားသူကိုမဆို ေပးထားသည့္ အလုပ္အကိုင္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရုပ္သိမ္းျခင္းျပဳပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္
ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္အေတြ႔အၾကံဳ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားစာႏွင့္အတူ ("Burmese Service Broadcaster/Webcaster" ရာထူးအတြက္ ရည္ညႊန္းၿပီး) rfajobs@rfa.org သို႔ အီးလ္ေမးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 202-530-7797 သို႔ ဖက္စ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

လစာအပိုင္းအျခား - GS 8/9 ႏွင့္ညီမွ်သည္
ေၾကာ္ျငာရက္စြဲ- ၂၇/၆/၁၈

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔