လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ တာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ တာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ ပိတ္ပင္ဟန္ ့တားမႈမ်ားေၾကာင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသာတရွင္မ်ားထံ၊ တိက်မွန္ကန္ၿပီး၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေသာ သတင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ တာဝန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ ပိတ္ပင္ဟန္ ့တားမႈမ်ားေၾကာင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေသာတရွင္မ်ားထံ၊ တိက်မွန္ကန္ၿပီး၊ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေသာ သတင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္၊ ပဓာနက်သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္နာက်င့္သံုးသြားမည့္ ကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား၊ ေသာတရွင္မ်ား အၾကားအျမင္မ်ားေစရန္အတြက္၊ လႊတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ွမွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ၊ အခ်ိန္ကိုက္လည္းျဖစ္ေသာ သတင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးရန္၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိတို႔၏ အျမင္အယူအဆအမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ဤနည္းအတိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို ့ဌာနမ်ား၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ တကမၻာလံုးအတိုင္းအတာထိ ပ်ံ့ႏွံ့ႏိုင္ေအာင္၊ ထပ္မံ အားျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအစီအစဥ္မ်ားအျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၌ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံထားရသည့္၊ စာေပႏွင့္  အသိဥာဏ္ပြားဖြယ္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ သတင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ အျမင့္မားဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား၊ ျမဲျမံစြာခံယူက်င့္သံုးပါသည္။ သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား၌ တိက်မႈ၊ မွ်တမႈရွိရံုမက၊ တဖက္ဖက္သို ့တိမ္းေစာင္းမႈ ဘက္လိုက္မႈ မရွိရေအာင္လည္း၊ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳပမ္း အားထုတ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္၊ တရုတ္ဌာနမွ မန္ဒရင္း၊ ကန္တုန္၊ ဝီဂါဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဌာန၊ တိဘက္ဌာန၊ လာအိုဌာန၊ ကေမၻာဒီးယားဌာန၊ ဗီယက္နမ္ဌာန၊ ကိုရီးယားဌာနတို႔မွ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါသည္။

ေသာတရွင္မွ ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္၊ အယူအဆမ်ားကို တုိက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ မိမိတို ့ သိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တုိက္ရိုက္ ပါဝင္ေမးျမန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အစီအစဥ္တရပ္ကိုလည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ား ကန္တုန္ဌာနမွာ ၁ ခု၊ မန္ဒရင္းဌာနမွာ ၅ ခုု၊ တိဘက္ဌာနမွာ ၄ ခုႏွင့္ ဝီဂါဌာနမွာ ၁ ခု၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ခု စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ အျမတ္အစြန္းရေရးအတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ၊ တသီးပုဂၢလ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္ေသာအာရအသံကို ထူေထာင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႏွစ္စဥ္ ရန္ပံုေငြခ်ေပးေနေသာ္လည္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဌာနတခု မဟုတ္သလို၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္လည္း အေမရိကန္အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။