လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ သံုးစြဲျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား

(ဤ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္အက်ံဳး၀င္သည္။)
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

(ဤ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္အက်ံဳး၀င္သည္။)

စည္းမဥ္းမားကို သေဘာတူခင္း

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္ အလက္၊ ေဆာင္းပါးမ်ားအား အသံုးမျပဳမီ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ဖတ္ေစလိုပါသည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ RFA Message Boards၊ Podcasting ႏွင့္ RSS Feed မ်ားအား သံုးစြဲမႈမ်ားအားလံုးႏွင့္အႀကံဳး၀င္သည္။ (အားလံုးကိုၿခံဳငံု၍ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ ဌာနဟုသံုးသြားမည္။)

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကိုသံုးစြဲသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုသံုးစြဲသူသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္သေဘာတူသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ လိုအပ္ပါက ဌာနအေနႏွင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သည္မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္။

ထိုသို႔ေဖာ္ျပၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာသံုးစြဲသူအေနနွင့္ ထိုအခ်က္မ်ားအား လိုက္နာဖို႔သေဘာတူသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

မူပိုင္ခင့္

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အေမရိကန္အစိုးရ မူပိုင္ ခြင့္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌ စာအားျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အသံုးျပဳလ်ွင္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံပိုင္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ရည္ညႊန္းေဖာ္ ျပရမည္။

Copyright 2006, RFA. Reprinted with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http:/ / www.rfa.org

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးစသည္တို႔ကို တခုလံုး မဟုတ္ပဲ တစိတ္တပိုင္းကို ေကာက္ႏႈတ္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္လ်ွင္ ေကာက္ႏႈတ္ခက္ မ်ွသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအသိေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ တပုဒ္လံုး၏မူရင္းအာေဘာ္အား ေျပာင္းလဲသြားေစျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲမွားသြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရ။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဌာန ၉ ခုစလံုး၏ မည္သည့္အသံ၊ မည္သည့္အစီအစဥ္၊ မည္သည့္ဓါတ္ပံု၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ ဗီဒီယိုမ်ားကိုမ်ွ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကိုမဆို ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ပိတ္ပင္ သည္။

တ္လပ္ေသာအာရအသံ၏ အမတ္တံဆိပ္

Radio Free Asia ( RFA) ႏွင့္ RFA အစီအစဥ္အမည္မ်ားသည္၊ RFA ဌာန၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ မူပိုင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံထံမွ၊ စာအား ျဖင့္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပဲႏွင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ မည္သည့္ သေကၤတ၊ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ဂရပ္ဒီဇိုင္းမ်ားကိုမွ်၊ သုံးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

သို႔ရာတြင္၊ RSS Feeds မ်ားပါ၀င္သည့္ လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံတံဆိပ္ကိုမူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သိုေပေသာ္ထိုသို႔အသံုးျပဳရာ၌ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပသြားမည့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားႏွင့္ျဖစ္ရမည္။

မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ စာမက္ႏာမားတင္ ထည့္သင္းေဖာ္ပမႈ

လြပ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ အင္တာနက္လိပ္စာမေပၚေစပဲ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာေဘာင္အတြင္း သြတ္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳ။

တ္လပ္ေသာအာရအသံ အင္တာနက္စာမက္ႏာကို ဆက္သယ္ခင္းႏင့္စပ္လဥ္း၍

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ အျမင့္မားဆံုးသတင္းအဆင့္အတန္းႏွင့္ သတင္းက်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအား ၀င္ေရာက္ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္

၁။ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစံုတခု၏ဦးတည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ ၄င္း၏အင္တာ နက္စာမ်က္ႏွာ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံက ေထာက္ခံမႈေပးသည္ ေၾကာ္ျငာေပးသည္ဟူသည့္သေဘာ မသက္ေရာက္ေစရ။

၂။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီးပြားေရးရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္ အသံုးမျပဳရ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ မည္သည့္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုမဆို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အား လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

တ္လပ္ေသာအာရအသံ အင္တာနက္စာမက္ႏာ၌ ေဖာ္ပထားေသာ အခားအင္တာနက္စာမက္ႏာမားႏင့္စပ္လဥ္း၍

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၌ အျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအဆက္အသြယ္ မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံႏွင့္လံုး၀ပတ္သက္မႈ မရွိပါ။ ၄င္းအျပင္ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါအေၾကာင္းအရာ၊ စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက သေဘာတူေထာက္ခံမႈမရွိပါ။

ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ား၏အေၾကာင္းအရာ၊ စီစဥ္ထုတ္လုပ္သူ၊ အရည္အေသြး၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအပါအ၀င္ ေဖာ္ျပထားသည့္တျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ၌ စိုးစဥ္းမ်ွတာ၀န္မရွိပါ။

ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ေဖာ္ျပထား သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထုတ္လုပ္တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အသံုးျပဳရာမွ တဆင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ သို႔မဟုတ္ ေပၚထြက္လာသည္ဟု စြပ္္စြဲခံရသည့္၊ မည္သည့္ အပ်က္အစီး။ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၌တာ၀န္မရွိပါ။

RSS Feeds နည္းဖင့္ သတင္းမားတိုက္ရိုက္ရယူသည့္ကိစၥ

www.rfa.org/ rss/ index.html လိပ္စာမွတဆင့္ RSS Feed မ်ားရယူႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံက အထူးတလည္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feed မ်ားတြင္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သတင္းတပုဒ္လံုးကိုဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ထို RSS Feed အားလံုးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံကပိုင္ဆိုင္သည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds မွာေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္တစိတ္ တပိုင္းကိုျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds ကို၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ လိပ္စာကိုျဖစ္ေစ၊ တဆင့္ထပ္မံေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မွသာလ်ွင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

-       ေဖာ္ျပထားေသာလြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ RSS Feeds လိပ္စာမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသ ံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္ရမည္။

-       လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ RSS Feeds မွရယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား တဆင့္ျပန္ လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ လူပိုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစံုတခု၏ ဦးတည္ခ်က္၊ အေတြးအေခၚ၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံကေထာက္ခံသည္၊ ျမွင့္တင္ေပးသည္ဆိုသည့္သေဘာမသက္ ေရာက္ေစရ။

-       လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ RSS Feeds ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားအပါ အ၀င္၊ အေၾကာင္းအရာတခုလံုး၏ မူရင္းအဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရမ်ားအားေျပာင္းလဲပစ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္အေကာက္မွားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

-       လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၊ RSS Feeds မွတဆင့္ရယူထားေသာ သတင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

တ္လပ္ေသာအာရသံ၊ အင္တာနက္စာမက္ႏာကို သံုးစခင္း

လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds ပါ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပမည္ဆိုလ်ွင္ “လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံ” နာမည္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔အျပင္ “လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား” ဟုလည္းေဖာ္ျပရမည့္အျပင္၊ RSS Feeds တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံ၏ သေကၤတတံဆိပ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပရမည္။ သို႔ေသာ္ တစံုတရာကိုမ်ွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမလုပ္ရ။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးမွလြဲ၍ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ မူပိုင္ခြင့္သေကၤတ၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏အမွတ္အသားမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feed မ်ားအား တျခားကိစၥရပ္မ်ား၌ အသံုးျပဳျခင္းကိုလည္း ျပင္းထန္စြာတားျမစ္သည္။ လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံ RSS Feeds မွတဆင့္ရယူထားေသာ သတင္းႏွင့္အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလ်ွင္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါမူပိုင္ခြင့္အခန္းကို ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ RSS Feeds စီစဥ္ေပးထားျခင္းကို အခ်ိန္မေရြးရပ္ဆိုင္းႏိုင္ ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္လူတဦးတေယာက္က လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds မ်ားကို ဆက္သြယ္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ RSS Feeds ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ မူပိုင္ခြင့္တံဆိပ္အသံုးျပဳခြင့္မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနႏွင့္ အခ်ိန္မေရြးရပ္ဆိုင္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ေအာက္ပါစဥ္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာရမည္။

၁။ သူတပါးဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေစေသာ၊ မမွန္ကန္ေသာ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊ မဖြယ္မရာျဖစ္ေသာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိႈးဆြေသာ၊ အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ အလြဲသံုး စားလုပ္ေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ မတရားျပဳက်င့္ေသာ၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံေသာ၊ လူမ်ိဳးခြဲျခား စိတ္ရွိေသာ၊ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ၊ သူတပါးအခြင့္အေရးကို က်ဴးေၾကာ္ထိပါးေသာ၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ အမုန္းစိတ္ပြားေစမည့္အေရးအသားမ်ားပါ၀င္ေသာ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား အားတနည္းနည္းျဖင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေရးအသား၊ အေၾကာင္းအရာ၊ ဓါတ္ပံု၊ ဗီြဒီယို အစရွိ သည္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards သို႔ မေပးပို႔ရ။

၂။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards ကိုဆက္သြယ္ရာ၌ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ၏ အရာရွိမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ တျခားလူပိုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစံုတခု အျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳး မလုပ္ရ။ ( ဥပမာ..မိမိကိုယ္ပိုင္အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္ စာကိုမသံုးပဲ တျခားသူတဦးဦး အဖြဲ႕အစည္းတခုခု၏ အမည္နာမႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကို သံုးစြဲမႈ မ်ိဳး။)

၃။ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ မူပိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ အျခား အလားတူ ခြင့္ျပဳခ်က္တစံုတရာရွိမွသာလ်ွင္၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံ Message Boards သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

မူပိုင္ခြင့္၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတခုခု၏ လွ်ိဳ႔၀ွက္ကိစၥ၊ တသီးပုဂၢလ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ အမ်ားစိတ္၀င္စားမႈ၊ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းမႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ( ဥပမာ..လွ်ိဳ႔၀ွက္အျဖစ္ထိမ္းသိမ္းရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီလွ်ိဳ႔၀ွက္ကိစၥမ်ား) အပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တျခားအင္ တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ထိုစာမ်က္ႏွာမ်ားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခိုးယူ၊ ကူးခ်ၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards  သို႔ေပးပို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ (အမ်ားျပည္သူသံုးခြင့္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ အလက္မ်ိဳး) ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရမည္။ ဤအခ်က္ကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ အသံုးျပဳေနသူအေနျဖင့္ သေဘာတူသည္၊ လိုက္နာရန္ဂတိျပဳသည္ဟုသတ္မွတ္သည္။

မည္သည့္ဂီတကိုမွ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွ အသံအျခားဌာနမ်ားသို႔ မေပးပို႔ရ။

၄။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား၌သာလ်ွင္ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ အလွဴခံျခင္း၊ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း၊ ယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ႀကိဳးပန္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးပါ၀င္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မျဖန္႔ခ်ီရ၊ မေပးပို႔ရ။

၅။ Virus သို႔မဟုတ္ အလားတူ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ Code ႏွင့္ တျခားအရာမ်ားကိုမေပးပို႔ရ၊ လက္ ဆင့္မကမ္းရ။ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာအျပဳအမူမ်ားက်ဴးလြန္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ရန္၊ တျခားတစံု တဦးအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ရန္၊ Chain Letter မ်ားေပးပို႔ရန္၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္စာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္၊ သို႔မဟုတ္ Spam မ်ားေပးပိုရရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာ နက္စာမ်က္ႏွာအား အသံုးမခ်ရ။ ထို႔အျပင္ Spam မ်ားေပးပို႔ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသံုးစြဲသူ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားအား ရယူသံုးစြဲ ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။

၆။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသို႔ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္၊ အသံ၊ ဗီြဒီယိုမ်ားေပးပို႔လာလ်ွင္ ထိုအရာမ်ားအားသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္ကိုပါ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသို႔ တပါတည္းအပ္ႏွင္းလိုက္သည္ ဟု မွတ္ယူသည္။

ထိုသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားသည္ အထူးသီးသန္႔မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေသာ၊ အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလိုေသာ၊ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္အရဆိုလွ်င္ အဆိုပါေပးပို႔လာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္၊ မိတၱဴကူးခြင့္၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္၊ တျခားသို႔ ေပးပို႔ခြင့္၊ မီဒီယာအားလံုးမွာ သိေအာင္ေဖာ္ျပေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအား ေပးအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

၇။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards ကို အသံုးျပဳလိုလွ်င္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္၊ အရြယ္ မေရာက္ေသးသူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ွ ေပးပို႔ ခြင့္မရွိ။ Messages Boards ၌လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိ။

၈။ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အီးေမးလ္လိပ္စာသံုး၍ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပးပို႔သူသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ တဦးတည္းေသာ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းအရာဟူသမွ် ကို စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္းျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္သလို၊ ျပဳမည္လည္းမဟုတ္ပါ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards သို႔ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၌ လံုး၀တာ၀န္မရွိဆိုေသာအခ်က္ကို အသံုးျပဳသူက သေဘာတူသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

လြတ္လက္ေသာအာရွအသံ Message Boards က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆသတ္မွတ္လွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ခ်မွတ္ ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေနသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျငင္းပယ္သင့္သည္ဟု ယူဆ သတ္မွတ္လွ်င္ (ထိုသို႔ယူဆသတ္မွတ္ရန္၊ မသတ္မွတ္ရန္မွာ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။) လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ ထိုေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းခြင့္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ရွိသည္။ (တာ၀န္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။)

ဤအခ်က္ကို ေပးပို႔သူအေနႏွင့္ သေဘာတူသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

၉။ ထိုေပးပို႔လာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေန ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳမေပးႏိုင္ပါ။ ၄င္းအျပင္ ထိုေပးပို႔လာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူပိုင္ ခြင့္ရွိသူကသာေပးပို႔သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေပးပို႔သည္။ သို႔တည္း မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ ဟု လည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက တာ၀န္မခံပါ။

၁၀။ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈအပါအ၀င္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ မဆို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards သံုးစြဲခြင့္အားကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။သို႔တည္းမဟုတ္ အၿပီးတိုင္ ရုတ္သိမ္းႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၌ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို အသံုးျပဳသူအေနႏွင့္ သိနားလည္ထားသည္ဟုသတ္မွတ္သည္။

 

တ္လပ္ေသာအာရအသံ အင္တာနက္စာမက္ႏာသံုးစဲသူအေနဖင့္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမား

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ Message Boards အပါအ၀င္ ၄င္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို အသံုး ျပဳသူသည္၊ သို႔မဟုတ္ www.rfa.org လိပ္စာမွတဆင့္ ေဆာင္းပါး၊ အီးေမးလ္၊ သို႔မဟုတ္ တျခား အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာရန္သေဘာတူသည္၊ ကတိက၀တ္ျပဳအာမခံသည္ဟု မွတ္ယူသည္။

၁။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Message Boards သို႔ေပးပို႔ေသာအေၾကာင္း အရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ သို႔ျဖစ္ေစ ၄င္းမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔လာေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ ေသာ အာရွအသံကခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ပါ၊ ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုတ္ပါ။

၂။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄င္းအျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၄ ခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရေသာ ဥပေဒၿငိစြန္းမႈမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြေၾကး၊ တန္ဖိုး၊ ကုန္က်စရိတ္ (ေရွ႕ေနခအပါအ၀င္) မ်ားကို မိမိဘာသာမိမိ ေပး ေဆာင္သြားရန္သေဘာတူသည္။ ထိုေငြေၾကးကိစၥမ်ား၊ တိုင္တန္းမႈမ်ား၊ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံႏွင့္တကြ ၄င္း၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ မရွိေစရ။

ထိုအခ်က္ ၄ခ်က္မွာ

၁။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာ ပါမည္ဟု သေဘာတူညီထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္မႈ

၂။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအားသံုးစြဲမႈ

၃။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Message Boards သို႔ေပးပို႔ေသာအေၾကာင္း အရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျဖစ္ေစ ေပးပို႔လာေသာအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား

၄။ ထိုအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံက ျဖန္႔ခ်ီမႈ၊ ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမ်ား၌ အာမခံၾကာင္း၊ တိတိလင္းလင္းျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ေသာသေဘာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အကန္႔အသတ္သေဘာ၊ သို႔မဟုတ္ေယဘူယ်သေဘာျဖစ္ေစ၊ တျခားမည္သည့္သေဘာတခုခုျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ မည္သည့္အရာကို ေသာ္မွ် လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနႏွင့္ အာမ မခံ၊ တာ၀န္မယူေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကေဖာ္ျပေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အရွိ၊ အရွိအတိုင္းမူျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ စာမ်က္ႏွာသည္ အျပတ္အလပ္မရွိ ေစရဟု လည္းေကာင္း၊ အမွားကင္းေစရမည္ဟုလည္းေကာင္းအာမ မခံပါ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံမွျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းစာ မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ တျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ၾကည့္ရႈနားဆင္ ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အားထားေလာက္မႈ၊ တိက်မွန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳမႈမွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း မည္သည့္အရာကိုမ်ွ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအေနျဖင့္ တာ၀န္မခံပါ။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအသံုးျပဳရာတြင္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳသူ၏တာ၀န္သက္သက္သာျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲမႈ၊ မသံုးစြဲႏိုင္မႈမွတဆင့္ ေပၚေပါက္လာ ေသာ ထိခိုက္နစ္တာ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးမွာမဆို၊ လြတ္လပ္ ေသာအာရွအသံ၊ ၄င္း၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၌ တာ၀န္မရွိ။

ထိခိုက္နစ္နာပ်က္စီးမႈဆိုရာ၌၊ တိုက္ရိုက္မဟုတ္သည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ေပၚထြက္လာသည့္၊ အေရး ထားေလာက္သည့္၊ မထားေလာက္သည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ထိခိုက္နစ္နာပ်က္စီးမႈမ်ားအားလံုး အက်ံဳး၀င္သည္။

မိမိ၏ မူပိုင္ခင့္အခိဳးေဖာက္ခံရလ်ွင္ ေဆာင္ရက္ရမည့္နည္းလမ္း

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံသည္ တျခားသူမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည္။ လြတ္ လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အေနႏွင့္ မိမိ ပိုင္အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားအား မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကူးယူခိုးခ်ခံရသည္ဟု ယံုၾကည္ မွတ္ယူလ်ွင္၊ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာအာရွိအသံတာ၀န္ခံထံ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို စာေရးသားေပးပို႔တိုင္တန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ မူပိုင္ရွင္၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳည္၏ လက္မွတ္အား စာတိုက္မွျဖဟ္ေစ၊ အင္တာနက္အီးေမးလ္၊ ဖက္က္စ္တို႔မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရန္

၂။ ပံုတူကူးယူအခိုးခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသည္သာတရား၀င္မူပိုင္ရွင္ျဖစ္ ေၾကာင္းအေထာက္အထား

၃။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ပံုတူအကူးခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပေပးပို႔ရန္။ ၄င္းအျပင္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွဖယ္ရွားေပးရန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုအေၾကာင္းအရာအား၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္ စာ၊ ထို႔အျပင္ ၄င္းအေၾကာင္းအရာကို မည္သည့္ေနရာမွာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ေသာလံု ေလာက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

၄။ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္တန္းသူ၏ လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား

မူပိုင္ခြင့္အခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၌ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေနသူ၏ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ contact@rfa.org ျဖစ္သည္။

၅။ ကူးယူခိုးခ်ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္းသည္ မူပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ရွင္က တရား၀င္လႊဲအပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ျပဳမူျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ထင္ရွားေလာက္ေစသည့္ အေထာက္အထားႏွင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

၆။ တိုင္တန္းသူအေနျဖင့္ မိမိ၏တိုင္တန္းခ်က္ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုင္လံုတိက် မွန္ကန္ပါသည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္တကြ မိမိသည္ မူပိုင္ခြင့္အခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ မူပိုင္ရွင္အစစ္ အမွန္ျဖစ္သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မူပိုင္ရွင္က အခြင့္အာဏာေပးထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္ဆို ေသာအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ စာတေစာင္

တိုင္တန္းသူအေနျဖင့္ ၄င္းတင္ျပေပးပို႔လာေသာ အခ်က္မ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း လိမ္လည္ထြက္ဆိုမႈ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရလွ်င္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္သည္(Under penalty of perjury) ဆိုေသာအခ်က္ကို နားလည္သိရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပရပါမည္။

အေမရိကန္ႏို္င္ငံပင္ပမေန၍ လတ္လပ္ေသာအာရအသံအင္တာနက္စာမက္ႏာ သံုးစဲသူမားႏင့္ စပ္လ်ွဥ္း၍

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲသူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပကျဖစ္ေနလ်ွင္ အေမရိကန္ပို႔ကုန္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ သံုးစြဲသူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

အေထေထ

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အမ်ားသိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူမ်ားႏွင့္တကြ အထက္ေဖာ္ျပပါ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား အျပည့္အ၀နားလည္သေဘာေပါက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို သံုးစြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ွဥ္း၍ ကနဦးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္၊ အေရးအသားႏွင့္ေျပာဆိုခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈမ်ားအားလံုးအား ယခုေဖာ္ ျပခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။

ဤ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကိုလံဘီယာခရိုင္  (District of Columbia-D.C) ဥပေဒေအာက္တြင္ရွိၿပီး ထိုဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေဆာင္ရြက္ သြားမည္။ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပသနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ေတြ႕စီရင္က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ားရွိေနေသာ္ျငားလည္း ဒီစီဥပေဒႏွင့္သာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္။

ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္အရ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္စပ္လ်ွဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ွဥ္း၍ျဖစ္ေစ ေပၚေပါက္လာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ဒီစီနယ္ေျမ အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ား၌သာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္။ ဤအခ်က္ကို လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသံုးစြဲသူက သေဘာတူသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ တစိတ္တေဒသမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံကပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ တျခားစည္းမ်ဥ္းအခ်က္အလက္ တစိတ္တေဒသကိုပါ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုသည့္ သေဘာမသက္ေရာက္ေစရ။

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထဲမွ စည္းမ်ဥ္းတစုံတခုသည္ ဥပေဒအရ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ရွိေသာ္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မဆို ထိုစည္းမ်ဥ္းအား အျမင့္ဆံုးဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ က်န္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးမွာမူ၊ မူလအတိုင္းဆက္လက္၍ ဥပေဒအရ အျမင့္ဆံုးအာဏာသက္ေရာက္သည္။

*ယခုစာမက္ႏာအား မိတ္ေဆားထံသို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ေစလိုပသည္။

ကြန္မင့္မ်ား (10)
Share

t

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ကမ္းစပ္ ေရနယ္နမိတ္ကုန္ေသာေနရာ ထိုထို ဥပမာ ကာဘာယူျခင္း မထိခိုပ္ေအာက္ ၾကိဳတင္ေျပာျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေခါင္းၾကီးပိုင္း ေဘာင္ယူထားသည္က အမ်ားႏွင္႔ ေခါင္းၾကီးကို ထိမွန္ေတာ႔မည္ဆိုလ်င္ ေၾကေအးျခင္းဆိုတာေပၚလာ၏ ငါသိထားတဲ႔ စည္မ်ဥ္းအေၾကာင္းေတြပါ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဦးတည္မေျပာပါဘူး ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြပါ

Sep 05, 2015 06:33 AM

Linlatt Kyal

ေနရပ္- Krabi Thailand

Radio မွသည္​ ယခု Mobile သုံးစြဲသည္​အထိအား​ေပးဖတ္​႐ွုႈဆဲပါ

Jul 11, 2015 07:29 AM

Tin Zaw Htoo

ေနရပ္- ေျမၾကီးေပၚ

လႊတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ သည္လည္း ဆကိသြယ္ေရး ကြန္ယက္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံပါဘဲ အသံလႊင္႔ေနသူေတြ မသိတာေတြ အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီးရွိတယ္ ေဟ႔ေဟ႔ ယံုလား

Jun 19, 2015 11:17 PM

အမည္မေဖာ္လိုသူ

Good

Apr 08, 2015 06:00 PM

saw amos

ေနရပ္- mawlamyine

awareness needs

Mar 28, 2015 01:15 AM

မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈရန္.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔