၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ အေျခအေန

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ထူးျခားလွတဲ့ အေျခအေနေတြ ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ထူးျခားလွတဲ့ အေျခအေနေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိး က စီစဥ္တင္ဆက္ ထားပါတယ္။