၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး မွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေရးပါမႈ

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ အခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာပါဝင္မယ့္ ႏုိင္ ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေရးပါမွဳ ကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ အခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေရးပါမွဳကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိး ကစီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။