ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား တကမႝာလံုးမႀာ ကဵင္းပ

2006-06-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
chin_ethnic_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ၆၁ႎႀစ္ေဴမာက္ေမၾးေနႛကို အိႎၬိယႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ တိုင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုမဵားကလည္း ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက ဆင္ႎၿဲခဲ့ဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇၾန္လ ၁၉ ရက္မႀာ ကဵေရာက္မယ့္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ေမၾးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အခမ္းအနားေတၾကို ဴပည္ပမႀာေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾက ကမႝာတဝန္းမႀာ ကဵင္းပေနခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကမႝာေပၞမႀာ အထင္ရႀားဆံုးႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားဴဖစ္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛမႀာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ထိန္းသိမ္းထားရာကေန ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့ အေနနဲႛ အေမရိကန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႛ႒ကီး US Campaign For Burma က ဦးေဆာင္႓ပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု တဝန္း ေနရာေပၝင္း ၂ရ၀ ေကဵာ္နဲႛ တဴခား ႎိုင္ငံေပၝင္း ၁၃ ႎိုင္ငံမႀာ ေမၾးေနႛ အခမ္းအနားေတၾကို ဒီ သီတင္းပတ္အကုန္မႀာ ကဵင္းပေနခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီလို ကဵင္းပဳကတဲ့ ေမၾးေနႛအခမ္းနားေတၾထဲမႀာ ေသာဳကာေနႛည သန္းေခၝင္ကေန ၂၄ နာရီတိတိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနရသလို အိမ္ဴပင္မထၾက္ပဲ ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ႎိုင္ငံေပၝင္း ၂၀ က လူေပၝင္း ၂၀၀ ခန္ႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁ရ ႎႀစ္တာကာလမႀာ ၁၀ ႎႀစ္လံုးလံုး ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ေနခဲ့ရသူဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ေမရီလန္းဴပည္နယ္ ေနအိမ္မႀာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛ ကဵင္းပေနတဲ့ ဦးတင္ေမာင္ေသာ္က ကဵင္းပရတဲ့အေဳကာင္း ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစၤကို ဝန္းကဵင္က ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကလည္း ဒီလို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵ ေမၾးေနႛအခမ္းအနားေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဆန္ဖရန္စစၤကိုအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူ ေဒၞဂဵင္းကေလးကလည္း ကဵင္းပခဲ့တာကို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေမၾးေနႛအထမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဴပည္ပမႀာရႀိတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းအသီးသီးကလည္း ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဴဖစ္ထၾန္းလာေရးေတၾကို ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဴပည္ပေရာက္ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ညၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ NCGUB ကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛအထိမ္းအမႀတ္ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကို ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပည္သူတရပ္လံုးရဲ့ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ အလင္းေရာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ၆၁ ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛမဂႆလာမႀာ ကိုယ္စိတ္ခဵမ္းေဴမ့ပၝေစေဳကာင္း အစဦးဆံုး ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛသ ထားပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ လူအမဵားလက္ခံထားတဲႛ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသၾးေတၾကို ေဖာ္ဴပထား႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ အိႎၬိယႎိုင္ငံက အဳကမ္းမဖက္ေရး ေရႀႛေဆာင္ပုဂၢိႂလ္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ မဟတၨမ ဂႎၬီနဲႛ ဖခင္ဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းတိုႛကို စံနမူနာ ထားသူဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဂႎၬီရဲ့ အဳကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္နဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ႟ိုးသားမႁတိုႛကို စံဴပထား႓ပီး စိတ္ဓာတ္စၾမ္းအား ရယူခဲ့ေပမယ့္ ကို္ယ္ပိုင္ ႎိုင္ငံေရးအဴမင္တရပ္ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီအဴမင္ကေတာ့ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ လူႛဂုဏ္သိကၡာကို မေဳကာက္မ႟ၾံႚ အကာအကၾယ္ေပးေရး ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပည္သူလူထုက ေလးစားအားထား ယံုဳကည္မႁခံရေပမယ့္ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေသးသိမ္ယုတ္ညံ့စၾာ ဂုဏ္သိကၡာ ညိၟႂးႎၾမ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဵားစၾာရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ စစ္အစိုးရဟာ ဒီပဲယင္းအဳကမ္းဖက္မႁ၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾကို ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ၊ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားမႁ၊ တိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားမႁေတၾေဳကာင့္ အာဏာစၾန္ႛလၿတ္မယ့္ လကၡဏာမရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဴပည္သူလူထုအေနနဲႛ အရင္ကထက္ပို ေသၾးစည္း႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛအခၝသမယမႀာ ညီႌၾတ္ေရး တည္ေဆာက္ဖိုႛ လို႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔