လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦေအာင္သိန္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္းဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦေအာင္သိန္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္းဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။