ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္က စီမံကိန္းေတြမွာ အလြဲသုံး စားျပဳေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတာကုိ ေတြ႔ရွိရတဲ့ အခ်က္ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္က လက္ရွိ အေျခ အေနတခ်ဳိ႕ကုိ တနဂၤေႏြ စကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္က စီမံကိန္းေတြမွာ အလြဲသုံးစားျပဳေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတာကုိ ေတြ႔ရွိရတဲ့အခ်က္ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္က လက္ရွိ အေျခအေနတခ်ဳိ႕ကုိ တနဂၤေႏြ စကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။ RFA အဖြဲ႔သား ဦးခင္ေမာင္စုိး က တင္ဆက္ထားပါတယ္။