အစိုးရ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္နဲ႔ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

NLD ပါတီအေနနဲ႔ အစိုးရ အာဏာရယူလာတာ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ေမွ်ွာ္မွန္းခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦိးကိုနီ္နဲ႔ စာေရးဆရာ ဦးစိန္မ်ိဳးျမင့္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

NLD  ပါတီအေနနဲ႔ အစိုးရ အာဏာရယူလာတာ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ေမွ်ွာ္မွန္းခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦိးကိုနီ္နဲ႔  စာေရးဆရာ ဦးစိန္မ်ိဳးျမင့္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။