NLD ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ ျပႆနာေတြ နဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အေရး

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအပါအဝင္ NLD ရင္ဆိုင္ေန ရတဲ႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အေရး အေတြး အျမင္တခ်ိဳ႕ကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအပါအဝင္ NLD ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အေရး အေတြး အျမင္တခ်ိဳ႕ကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။