စည္းကမ္းမဲ့ေနထိုင္ ျပဳမူသူေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအမ်ားစုဟာ စည္းကမ္း တက် ေနထိုင္ျပဳမူတာ မရွိတဲ့အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေနရာမလတ္ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူအမ်ားစုဟာ စည္းကမ္းတက် ေနထိုင္ျပဳမူတာ မရွိတဲ့အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ေနရာမလတ္ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ စည္းကမ္းမဲ့ေနထိုင္ ျပဳမူသူေတြကို  ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာေရးဆရာ စိန္မ်ိဳးျမင့္၊ စာေရးဆရာမ မဝင့္(ျမစ္ငယ္) နဲ႔ ေဗဒါလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။