ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားမ်ား ဘဝလံုၿခံဳေရး

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြက ေျမသိမ္းလယ္သိမ္း မတရားခံခဲ့ရသူ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ လယ္ေျမယာေျမ ျပန္ရေရး၊ ထိုက္သင့္ တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး စတဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ အစိုး ရ​အဖဲြ႔သစ္အေနနဲ႔ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အေၾကာင္းကို ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္အဖဲြ႔က ဦးေဇာ္ရန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ​ ဦးစိုင္းမင္း လတ္နဲ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ က ျမန္မာႏုိင္ငံတာဝန္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးတို႔​နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြက ေျမသိမ္းလယ္သိမ္း မတရားခံခဲ့ရသူ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ လယ္ေျမယာေျမ ျပန္ရေရး၊ ထိုက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိေရး စတဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ အစိုးရ​အဖဲြ႔သစ္အေနနဲ႔ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အေၾကာင္းကို ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္အဖဲြ႔က ဦးေဇာ္ရန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ​ ဦးစိုင္းမင္းလတ္နဲ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတာဝန္ခံ ဦးမင္းလြင္ဦးတို႔​နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး  RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။