အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲႚ ပၝတီတၾင္း အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဵက္

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမႀာ အမဵိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ အေဴမာက္အမဵား ေထာင္ခဵခံေနဳကရတဲ့ အခဵိန္မႀာ ပၝတီတၾင္းမႀာ အယူအဆ ကၾဲလၾဲမႁေတၾ ရႀိေနလိုႛ ပၝတီအင္အား ယုတ္ေလဵာ့ေန႓ပီ ဆိုတဲ့ သတင္းစကားေတၾကို အေဴခခံ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-11-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
Courtesy Photo: NLD-LA

ဒီအပတ္မႀာ မိုးကုတ္႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ ၂ မဲဆႎၬနယ္၊ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးဘုိလႀတင့္၊ အင္အယ္ဒီပၝတီ သထံု႓မိႂႚနယ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းနဲႛ JHB တရားမ႖တေရးနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္ကို ဖိတ္ဳကားထားပၝတယ္။ အခုတပတ္ စကားဝိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔