ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၿတ္မႀာလား

ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းမႀာ စစ္အစုိးရအေပၞ ႎုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႁေတၾ တေနႛတဴခား တုိးပၾားလာ ေနစဥ္အတၾင္း စစ္အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ အယူခံကုိ စဥ္းစားေနတယ္လုိႛ ေသာဳကာေနႛက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၿတ္မႀာလား၊ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးရဲႚ ေရႀႚအလား အလာကေကာ ဘယ္လုိရႀိပၝသလဲ ဆုိတာေတၾ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အခမ္းအနားမစတင္ခင္အခဵိန္ ပၝတီရံုးအဴပင္ဖက္တၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးရန္ေ႔ကးေဳကာ္ေနေသာ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵားဴဖစ္ကို ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)
Courtesy Photo: NLD-LA

အခုတပတ္စကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသူေတၾကေတာ့ ဆိပ္ကမ္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ေဒၞစန္းစန္း၊ ဘားအံ႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ နန္းခင္ေထၾးဴမင့္နဲႚ အေမရိကန္ အေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရၾက္မႁအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဒင္တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းကုိ ဦးခင္ေမာင္စုိးက တာဝန္ယူတင္ဆက္ထားတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔