ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒ နဲ႔ လက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ား

ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္သိန္းညြန္႔ - ေကာ့ကရိတ္ ရဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာေပး အစီအစဥ္ကို နားဆင္နိုင္ပါတယ္။
2012-02-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

“ထင္ေၾကးႏွင့္အျပစ္ေပးျခင္း"   ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ အဴပစ္ကင္းတဲ့သူေတၾအတၾက္ ထင္ေဳကးနဲႛ အဴပစ္ေပး မခံရေအာင္ ဥပေဒအာမခံခဵက္ ရႀိေဳကာင္း ရႀင္းလင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ထင္ေဳကးႎႀင့္ အဴပစ္ေပးဴခင္း
အသံဖိုင္ယူရန္

 


“ေလ႖ာက္လဲခဵက္က ေဴပာဴပေနေသာ အေရးေပၞဥပေဒ" ဆုိတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁအတၾက္ ဴပႉာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတၾဟာ မဵားလၾန္းေနလုိႛ ေခတ္နဲႛ ေလဵာ္ညီေအာင္ တခဵႂိႛဥပေဒေတၾ ရုတ္သိမ္းသင့္႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ေလ႖ာက္လဲခဵက္က ေဴပာဴပေနေသာ အေရးေပၞဥပေဒ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


“ဴပစ္မႁဆိုင္ရာဴပင္ဆင္မႁ ဆိုသည္မႀာ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ အယူခံ ဝင္ေရာက္ဴခင္းနဲႛ ဴပင္ဆင္မႁ တင္သၾင္းဴခင္းဆိုတဲ့ ကိစၤေတၾကို ရႀင္းလင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပစ္မႁဆိုင္ရာဴပင္ဆင္မႁ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


“ကိုကိုးက႗န္းမႀ အေဝးေထာင္သိုႛ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ရပ္ေဝးေထာင္ေတၾ ေဴပာင္းတာဟာ ကိုလိုနီေခတ္အေမၾဆိုးဴဖစ္လိုႛ အကဵဥ္းေထာင္ဥပေဒေတၾကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေဳကညာခဵက္ပၝ အခဵက္ေတၾနဲႛအညီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲသင့္႓ပီလိုႛ တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကိုကိုးက႗န္းမႀ အေဝးေထာင္သိုႛ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"ဝတၨရားေဆာင္႟ၾက္သည္ကို ဟန္ႛတားဴခင္းဆိုသည္မႀာ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္မႁ အစစ္အမႀန္အေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဝတၨရားေဆာင္႟ၾက္သည္ကို ဟန္ႛတားဴခင္းဆိုသည္မႀာ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"စၾဲခဵလား အစိုးရေရႀႚေနလား" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္မႁ အစစ္အမႀန္အေဳကာင္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

စၾဲခဵလား အစိုးရေရႀႚေနလား
အသံဖိုင္ယူရန္

 


“အကဵဥ္းသားမဵားဆိုင္ရာ ကဵန္းမာေရးဴပဌာန္းခဵက္မဵား ရရႀိေရး” ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

အကဵဥ္းသားမဵားဆိုင္ရာ ကဵန္းမာေရးဴပဌာန္းခဵက္မဵား ရရႀိေရး
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"တရားဥပေဒစံခဵိန္ဆိုတာ ဘာလဲ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားပၝတယ္။

တရားဥပေဒစံခဵိန္ဆိုတာ ဘာလဲ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႁဆိုသည္မႀာ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ အထူးအယူခံမႁဆိုသည္မႀာ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ အယူခံမႁဆိုသည္မႀာ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ အယူခံမႁဆိုသည္မႀာ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


"လူကုန္ကူးမႁႎႀင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာဴပႍနာ" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ B0920TN

လူကုန္ကူးမႁႎႀင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာဴပႍနာ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


“စီရင္ထံုး၊ စီရင္ခဵက္မဵားက ႌၿန္ဴပေနေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမဵား” ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ B0920TN

တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမဵား
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔