ကမႝာတလၿား ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵား

ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾကို ခဵစ္ခင္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ သံေယာဇဥ္ထားဳကတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားသားေတၾ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဘယ္လို ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကသလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကို ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ဴပေနတာပၝ။
2009-08-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

ကရင္တိုင္းရင္းသားတဦးရဲ့ ေဟာေဴပာခဵက္ေတၾကို ဳကားမိရာက ဴမန္မာဴပည္အေဳကာင္းကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာရင္း ဴမန္မာ့အေရးကို ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ Christian Solidarity Worldwide (CSW) ခရစ္ယာန္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ အေရႀႚအာရႀေခၝင္းေဆာင္ Mr. Benedict Rogers ဟာ ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဘဝဇာတ္ေဳကာင္းစာအုပ္ကို ပထမဦးဆုံး ေရးသားတဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူ ဴမန္မာ့အေရး ဘာေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ဴဖစ္သလဲဆိုတာ နားဆင္ရပၝမယ္။

မစၤတာ ဘင္ ေရာဂဵားစ္
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဖခင္ဴဖစ္သူ အိႎၬိယသံအမတ္နဲႛအတူ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေနထိုင္ခဲ့ခဵိန္ကတည္းက ဴမန္မာလူမဵႂိးေတၾကို ခင္မင္ခဲ့တဲ့ “အန္တီဂဵာယား”၊ ဴပည္တၾင္းကေန အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ထၾက္ေဴပးလာရတဲ့ ဴမန္မာေကဵာင္းသားေတၾကို ေတၾႚရဴပန္ေတာ့လည္း ကူညီခဵင္စိတ္ တဖၾားဖၾားဴဖစ္မိတဲ့ “အန္တီဂဵာယား”၊ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ ဴမန္မာေတၾနဲႛအတူ ဆႎၬဴပမလား ေဆၾးေႎၾး ႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ပၾဲေတၾ လုပ္မလား ၊ အိႎၬိယအစိုးရရဲ့ ဴမန္မာဴပည္ဆိုင္ရာ လက္ရႀိမူဝၝဒကို မ႒ကိႂက္ေပမဲ့ သူတတ္ႎိုင္သေလာက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး ႒ကိႂးပမ္းေနသူေတၾကို ကူညီေနတဲ့ India Samat Party ဥကၠႉေဟာင္း Mrs. Jaya Jaitly ရဲ့ အေဳကာင္းကို နားဆင္ဳကည့္ႎိုင္ပၝတယ္ ။

မစၤက္ ဂဵာယား ဂဵိႂက္တလီ
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာမေလးအဴဖစ္ စာသၾားသင္ရင္း မေမ႖ာ္လင့္ပဲ ဆုိင္ကယ္ေမႀာက္ ေသဆုံးသၾားတဲ့အသက္ ၂၁ ႎႀစ္အရၾယ္ Stephenie ရဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္အတုိင္း ကရင္နီလူငယ္ေတၾအတၾက္ Karenni Students Development program ဆိုတဲ့ ကရင္နီလူငယ္ ပညာေရးတိုးတက္မႁ အစီအစဥ္နဲႛ ပညာေရးဒၝနဴပႂေနသူ Stephenie ရဲ့ မိခင္ အဂႆလိပ္လူမဵႂိး Mrs. Ann Snell ရဲ့အေဳကာင္းကို တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

မစၤက္ အင္န္ စနဲလ္
အသံဖိုင္ယူရန္

 


Human Rights Development Foundation ဆိုတဲ့အဖၾဲႚဟာ ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ အေဴခစိုက္ပၝတယ္။ သန္းနဲႛခဵီတဲ့ ထိုင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာေ႟ၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾရဲ့ ရပိုင္ခၾင့္အတၾက္ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနသူ Human Rights Development Foundation ရဲ့ Migrants Justice Program ဦးေဆာင္ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး အဂႆလိပ္လူမဵႂိး Mr. Andy Hall ဟာ ႎိုင္ငံတကာ ေ႟ၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရႀင္တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ထုိင္းႎုိင္ငံက ဴမန္မာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူဘာေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနသလဲဆိုတာ ဳကားရပၝမယ္။

မစၤတာ အန္ဒီ ေဟာလ္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


အဂႆလိပ္လူမဵႂိး Mr. Jack Dunfordဟာ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ဴမန္မာဒုကၡသည္အေရးကို ၂၅ ႎႀစ္ေကဵာ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သူပၝ။ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ TBBC (Thailand Burma Border Consortium) လိုႛ ေခၞတဲ့ နယ္စပ္ဒုကၡသည္မဵား ကူညီေရးညၾန္ႛေပၝင္းအဖၾဲႚက ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ဒုကၡသည္ေတၾကို အစားအစာေတၾ အဓိက ေဝငႀေပးေနတဲ့အဖၾဲႚ႒ကီးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၈၄ ခုႎႀစ္ဝန္းကဵင္ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္က ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံခဲ့ရာက နယ္စပ္ဒုကၡသည္အေရးကို အခုအခဵိန္ထိ သူဘာေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္ အနာဂတ္ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ သူႛအေတၾးနဲႛ သူႛဆႎၬေတၾက ဘာလဲဆိုတာကို ဳကားရပၝမယ္ ။

မစၤတာ ဂဵက္ ဒန္ဖိုႛ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဂဵပန္ႎိုင္ငံ အိုဆာကာ႓မႂိႚအေဴခစုိက္ Burma Relief Center Japan (BRC) ဴမန္မာ့ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႚ (ဂဵပန္) ဟာ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ စခန္းေတၾထဲက ကေလးစာသင္ေကဵာင္းေတၾနဲႛ အမဵႂိးသမီးေရးဆုိင္ရာ ကိစၤေတၾမႀာ အေလးေပးကူညီေနတဲ့အဖၾဲႚပၝ။ BRCအဖၾဲႚရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးဴဖစ္သူ Ms. Keiko Nakao (ေခးကို နာကားအို)ဟာ ႎႀစ္စဥ္ဆိုသလို ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္ေဒသကို သၾားေရာက္႓ပီး ဒုကၡသည္စခန္းေတၾထဲက သူတိုႛကူညီႎိုင္တဲ့ကိစၤေတၾကို သၾားေရာက္ေလ့လာ ကူညီေနသူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ Ms. Nakao အေဳကာင္းကို မိတ္ဆက္ထားပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀ မစ္စ္ ခဲကို နာကာအိုး။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဴမန္မာေသာတရႀင္ေတၾ သိက႗မ္းတဲ့ Carlsberg ဘီယာ ကုမၯဏီဟာ ဒိန္းမတ္ခ္ႎုိင္ငံကပၝ ၊ Pepsi အပၝအဝင္ Carlsberg ကုမၯဏီ ဴမန္မာဴပည္က ဴပန္လည္ ထၾက္ခၾာသၾားဖိုႛ ကိုပင္ေဟဂင္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ ဒိန္းမတ္ ဴမန္မာေကာ္မတီက ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္ကစလိုႛ သပိတ္ေမႀာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပၝ။ ဒိန္းမတ္ ဴမန္မာေကာ္မတီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး Ms. Anette Perencen (အာနက္တား ပီယံေစး)က ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ သူဘာေတၾ လုပ္ေဆာင္ဴဖစ္တယ္ ဆုိတာကို နားဆင္ဳကည့္ပၝဦး ။

ဒိန္းမတ္ႎိုင္ငံမႀ မစ္စ္ အာနက္တား ပီယံေစး။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


စာေရးရင္ပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကၾန္ပဵႃတာေမာက္စ္ကို ကိုင္ရင္ပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ လူေတၾ ညာလက္ကို သုံးေလ့ ရႀိပၝတယ္၊ အဲဒီလို အသုံးမဵားတဲ့ညာလက္ရဲ့ လက္ဖဝၝးမႀာ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ နာမည္ကို ေရးထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ - - - ။ ႓ပီးေတာ့ ဴပည္ပေရာက္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္းေတၾရဲ့ ညာလက္ဖဝၝးမႀာ လက္ရႀိအကဵဥ္းခဵခံေနရဆဲ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ နာမည္ကိုေရး႓ပီး လက္ဝၝးေထာင္ဴပေနတဲ့ပုံကို ဓာတ္ပုံအဴဖစ္ ႟ုိက္ကူးတင္ဴပႎုိင္မယ္ဆိုရင္ - - - ။ အဲဒီလို အေတၾးဝင္ခဲ့သူဟာ ဴမန္မာ့အေရးကို ကမႝာက ပိုသိေအာင္ တင္ဴပဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနသူ အဂႆလိပ္လူမဵႂိး ႎိုင္ငံတကာဆုရ ဓာတ္ပုံဆရာ Mr. James Mackay ပၝ။ သူႛရဲ့ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ အေတၾႚအ႒ကႂံနဲႛ စိတ္ကူးေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾကို ဆက္လက္ နားဆင္ဳကည့္ပၝဦး ။

အဂႆလိပ္လူမဵိႂး မစၤတာ ဂဵိမ္းစ္ မက္ေကး။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ကၾန္ဴမႃနစ္အာဏာရႀင္ အစိုးရလက္ေအာက္ကေန ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ကတၨီပၝေတာ္လႀန္ေရးေဳကာင့္ ခဵက္ဴပည္သူႛသမတႎိုင္ငံဟာ ဒီကေနႛမႀာ ဒီမုိကေရစီႎိုင္ငံအဴဖစ္ကို ေရာက္ေနပၝ႓ပီ ၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာကေတာ့ ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္႓ပီး အုံ႔ကခဲ့တဲ့ ရႀစ္ေလးလုံး လူထုလႁပ္ရႀားမႁကေန ယေနႛအခဵိန္အထိ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႎုိင္ငံအဴဖစ္ မေဴပာင္းေသးတာကို ကိုယ္ခဵင္းစာစိတ္နဲႛ ကူညီေနသူကေတာ့ People in Need ဆိုတဲ့အဖၾဲႚက Ms. Marie Havlinova ပၝ။ သူမရဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္နဲႛ အနာဂတ္ ဴမန္မာဴပည္ဆိုင္ရာ စိတ္ကူးေတၾကို တင္ဆက္ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ခဵက္ႎိုင္ငံမႀ မစ္စ္ မာရီ ဟက္ဗလီႎိုဗာ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


မိဘဴဖစ္သူက ဂဵပန္သံမႀႃးအဴဖစ္ ဴမန္မာဴပည္မႀာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကေလးဘဝသာ ရႀိေသးတဲ့ Mr.Kei Nemoto (မစၤတာ ေခး နဲႛမိုတို)ဟာ အဲဒီခဵိန္ကစ ဴမန္မာဴပည္ကို ရင္းႎႀီးခဲ့သူပၝ။ အဲဒီေနာက္ မႎၩေလး႓မိႂႛကို လည္ပတ္ခဲ့ခဵိန္ ဂဵပန္နဲႛ အဂႆလိပ္ စစ္ေဳကာင့္ ပဵက္စီးခဲ့ရတဲ့ မႎၩေလးနန္းေတာ္ေဟာင္းကို ဴမင္မိရာက ဂဵပန္ဴမန္မာသမိုင္းကို ေလႛလာဖိုႛ ဆုံးဴဖတ္ခဲ့႓ပီး တစစနဲႛ ဴမန္မာ့သမိုင္းသစ္ ပၝေမာကၡ ဴဖစ္လာခဲ့ပၝတယ္။ ဗမာစာသင္ယူဖိုႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေနခဲ့ရတဲ့ ပညာေတာ္သင္ဘဝ အမႀတ္တရ အေတၾႛအ႒ကႂံေတၾကို ဴပန္ေဴပာထားသလို အရင္တုန္းကလိုပဲ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေနာက္တ႒ကိမ္ ဴပန္ဆုံေတၾႚႎိုင္ဖိုႛ ဆႎၬရႀိေဳကာင္း ပၝေမာကၡ ေခးနဲႛမိုတိုက ဗမာလို ႟ၿမ္း႟ၿမ္းေဝ ေဴပာဴပထားတာကို နားဆင္ႎုိင္ပၝ႓ပီ ။

ဂဵပန္မႀ ပၝေမာကၡ ေခးနဲမိုတို။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ေတာင္အာဖရိကႎိုင္ငံ ဂဵႂိဟမ္နက္စ္ဘဂ္႓မိႂႚက ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားကူညီသူ Free Burma (South Africa)အဖၾဲႚ အမႁေဆာင္လူ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ Mr. David Kramer ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေဳကာင္း စပ္ဆိုထားတဲ့ သီခဵင္းဓာတ္ဴပားတခဵပ္ကို ရခဲ့ရာကစ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကို စတင္ေဆာင္႟ၾက္လာပုံနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္႓ပီးေနာက္မႀာ အာဏာရႀင္ေတၾ လက္ေအာက္ အဖိႎႀိပ္ခံေနရဆဲ ကမႝာ့ဴပည္သူေတၾကို ဴမန္မာဴပည္သူေတၾက အကူအညီ ဴပန္ေပးဳကဖိုႛ လိုလားေဳကာင္း ေမတၨာရပ္ခံတာေတၾကို ဳကားရပၝမယ္။

ေတာင္အာဖရိကမႀ မစၤတာ ေဒးဗစ္ ခရမ္မာ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


လန္ဒန္႓မိႂႚအေဴခစုိက္ Partners Relief NGO အဖၾဲႚရဲ့ ႓ဗိတိန္္ႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒၝ႟ိုက္တာ Ms. Sarah Armitage ဟာ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို ေခတၨသၾားေရာက္ ေလ့လာအ႓ပီး နယ္စပ္ဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ဴပည္တၾင္း ႟ၾာပုန္း႟ၾာေရႀာင္ ဒုကၡသည္ေတၾရဲ့ အဴဖစ္မႀန္ေတၾကို သိသၾားရာက ဴမန္မာ့အေရးကို စတင္ ကူညီလာပုံနဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ပညာေရးကၸမႀာ သူဘယ္လို ကူညီ ေဆာင္႟ၾက္ခဵင္သလဲ ဆုိတဲ့အေဳကာင္းေတၾကို RFA အဖၾဲႚသား ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

႓ဗိတိန္မႀ မစ္စ ဆာရာ အာမီေတ့ဂဵ္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


အေမရိကန္ႎိုင္ငံ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႚေတာ္အေဴခစုိက္ US Campaign for Burma အဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Mr. Jeremy Woodrumဟာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ေဟာေဴပာပၾဲတခုကို ဳကားနာအ႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ စတင္လုပ္ေဆာင္လာပုံေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္႓ပီးေနာက္ သူဘာေတၾ လုပ္ေဆာင္ခဵင္သလဲ ဆိုတာေတၾကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္ ။

အေမရိကန္မႀ မစၤတာ ဂဵယ္ရမီ ဝုဒ္ရမ္
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ပိတ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ တံခၝးဝ႒ကီးကို ဖၾင့္ႎိုင္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေ႟ၿသားနဲႛ ဴပႂလုပ္ထားတဲ့ ေသာ့တေခဵာင္း လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ပူခ႗န္း႓မိႂႚ ေဆာ့ဂၾမ္ဆာ ဗုဒၭဘာသာေကဵာင္းတုိက္္ ဆရာေတာ္႒ကီး မစၤတာလင္ေယာင္တန္ရဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအေပၞ ဘယ္လို အားေပးကူညီေနသလဲဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္႓ပီးေနာက္ ဘာသာေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘာေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဵင္သလဲ ဆိုတာကို နားဆင္ရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမႀ မစၤတာလင္ေယာင္တန္
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဂဵပန္ႎို္င္ငံ တိုကဵႂိ႓မိႂႚက ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး အားေပးေဆာင္႟ၾက္ေနသူ Ms.Yuki Akimoto (Director of Burma-Info) ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာ ဒုကၡသည္အဴဖစ္ ေလ႖ာက္ထားဳကတဲ့ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ကူညီခဲ့ရာက ဴမန္မာႎုိင္ငံကို စတင္စိတ္ဝင္စားလာခဲ့ပုံနဲႛ အနာဂတ္ ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ သူမရဲ့ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

ဂဵပန္မႀ မစၤ္ ယုကိ အာကီမိုတို
အသံဖိုင္ယူရန္

 


မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚက လူႛအခၾင့္အေရးေရႀႚေန Ms. Latheefa Koya ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံခဲ့႓ပီးေနာက္ မေလးရႀားေရာက္ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾအေရးကို ဘယ္လိုစတင္ခဲ့ပုံနဲႛ ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ သူမရဲ့ဆုေတာင္းေတၾကို ဳကားရမႀာပၝ။

မေလးရႀားမႀ မစၤ္ လာတိဖာ ကိုယာ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ဂၾမ္ဂဵႃး လူႛအခၾင့္အေရး ဆုေပးေရးအဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ May 18 Memorial Foundation အဖဲၾႚက ႎိုင္ငံဴခားဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ Mr. Kim Chang Ho ရဲ့ အာဏာရႀင္စနစ္ေအာက္ကေန ႟ုန္းထၾက္တဲ့ အေတၾႚအ႒ကႂံေတၾကို နားေထာင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမႀ မစၤတာ ကင္မ္ခဵန္ဟို။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


အသားေရာင္ခၾဲဴခားမႁ ဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားသူအဴဖစ္ကေန ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾအတၾက္ Burma Campaign U.K အဖၾဲႚရဲ့ ဒၝ႟ုိက္တာအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေနသူ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံသား Mr. Mark Farmaner ရဲ့ ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အေတၾးေတၾကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

႓ဗိတိန္မႀ မတ္ခ္ ဖာမင္နာ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစုိက္ Alternative ASEAN on Burma ေခၞ ဴမန္မာဴပည္ဆုိင္ရာ စင္႓ပိႂင္ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ ညၟိႎႁိင္းေရးတာဝန္ခံ၊ မေလးရႀားႎို္င္ငံမႀာ ေမၾးဖၾားသူ Ms. Debbie StotHard ရဲ့ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း စိတ္လႁပ္ရႀားဖၾယ္ အေတၾႚအ႒ကႂံေတၾကို တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံမႀ မစၤ္ ဒက္ဘီ စေတာ့ဟတ္။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဂဵပန္ႎုိင္ငံ အိုဆာကာတကၠသိုလ္နဲႛ ဴမန္မာႎို္င္ငံ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေတၾမႀာ ဴမန္မာစာကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့႓ပီး ဴမန္မာဴပည္အေဳကာင္း စာအုပ္ေတၾ ေရးသားဴပႂစုေနတဲ့ ဂဵပန္ႎိုင္ငံသား ဦးေ႟ၿဘ ေခၞ Mr. Tanabe Hisao ရဲ့ ဴမန္မာဴပည္ဆိုင္ရာ အိပ္မက္ေတၾကို နားဆင္ရပၝမယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀ ဦးေ႟ၿဘ။
အသံဖိုင္ယူရန္

 


ဆိုက္တခုလံုးသို႔