အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား လွ်ိဳ ့ဝွက္ဖတ္ရႈနည္း

လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA)ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္းက ၾကည့္လို႔မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားတာ ရွိေကာင္း ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာဆိုရင္၊ http://www.rfa.org/burmese ကို မၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ အဲဒီ အင္တာနက္စာမ်ားကို တိုက္ရိုက္မသြားပဲ proxy server လို ့ ေခၚတဲ့ ၾကားခံကြန္ျပဴတာ ဆာဗာစနစ္ကို အသံုးျပၿဳပီး ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုရွာေဖြၾကမလဲ

https://rb.centerinteract.pw

တျခား proxy လိပ္စာမ်ား

https://aircraftaccents.com/rb

http://proxify.com/ (This is free but there is also a version available for a fee.)