အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ

အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက တာဝန္ယူက်င္းပတဲ့ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း) သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဆရာမ်ားသမဂၢရံုးခန္းမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက တာဝန္ယူက်င္းပတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဆရာမ်ားသမဂၢ ရံုးခန္းမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ၿပီး အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟာ အရင္ အတိုင္း ျဗဴရိုကေရစီယႏၱယားကိုသာ အာမခံေပးေရး ႀကိဳးစားေပး မွာလား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနဲ႔ ရာေတြကို အာမခံေပးေရး ႀကိဳးစားေပးမွာလားဆိုတာ ေပၚလြင္ လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ တကၠသိုလ္ဆရာ သမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူက ေျပာပါတယ္။ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူကို မခက္မာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။