ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေရာက္ မူစလင္ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ႏုိုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံေရာက္ မူစလင္ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ႏုိုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔  အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ညွႇိႏိႈင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကို RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။