မဲေခၝင္ဒိုင္ယာရီ

မဲေခၝင္ ဴမစ္ေဳကာင္းေပၞက ရာဘာဴမိႂ ့ေတာ္

တရုတ္ႎုိင္ငံ ယူနန္ဴပည္နယ္ရဲ ့ ဴမိႂ ့ေတာ္ကုိ ဴဖတ္စီးခဵိန္မႀာ မဲေခၝင္ဴမစ္ဟာ အိမ္နီးခဵင္း ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ပုိ ့ေဆာင္ဖုိ ့ လႀဵပ္စစ္ဓၝတ္အားထုတ္ေပးေနသလုိ ယူနန္ဴမိႂ ့ေတာ္ ဂဵင္ေဟာင္းမႀာေတာ့ ရာဘာလုပ္ငန္းကသာ လၿမ္းမုိးေနတာ ေတၾ ့ခဲ့ရပၝတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔