အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ ေငြလုံးေငြရင္း ေတာင္းခံေငြထဲက က်ပ္ ၁၉၀ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ဥပေဒကို အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

 

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ ေငြလုံးေငြရင္း ေတာင္းခံေငြထဲက က်ပ္ ၁၉၀ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ဥပေဒကို အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကုိ၀င္းကုိကုိလတ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။