လူကုန္ကူးသူေတြကို သတိထားပါ

RFA က ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ e-book ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ ႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကို ရွာေဖြရင္း ျပည္ပကို ေရာင္းစားခံလိုက္ရတဲ့ မိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းပါ။

RFA က ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝလိုက္တဲ့  e-book ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ ႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကို ရွာေဖြရင္း ျပည္ပကို ေရာင္းစားခံလိုက္ရတဲ့ မိန္းကေလး ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းပါ။  

ျမန္မာကေလးသူငယ္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္နဲ႔အညီ ပညာေပးကာတြန္းရုပ္စံုေတြ ေရးဆဲြ ထုတ္ေဝသူ  ကာတြန္းဆရာ ရဲမာန္ ရဲ႕ လက္ရာျဖစ္ပါတယ္။

E-Book Download Links
--------------------------------------
- Burmese PDF
https://www.rfa.org/english/bookshelf/graphicnovelburmese.pdf

- Mobile version PDF
https://www.rfa.org/english/bookshelf/mobilenovelburmese.pdf

- Burmese Epub
https://www.rfa.org/english/bookshelf/finalgraphicburmese.epub

--------------------------------------

-  Download the e-book from iTunes
http://apple.co/1RAqGPf

- Download the Epub from Google play
http://bitly.com/1T8Bn0P

- Download the PDF from Google play
http://bitly.com/1SkrJpy

- Download the mobile version from Google play
http://bitly.com/1ZyzJWY