ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးဆႏၵျပပြဲ

စစ္ကုိင္းတုိင္း ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္က တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စီမံကိန္းနဲ႔၊ ဂရိတ္ေဝါသၾကားစက္ စီမံကိန္းမွာ ေဒသခံေတာင္သူေတြဆီက သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်း အတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္က တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စီမံကိန္းနဲ႔၊ ဂရိတ္ေဝါသၾကားစက္ စီမံကိန္းမွာ ေဒသခံေတာင္သူေတြဆီက သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်း အတုိင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မေဝမာထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။