စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းဆည္မ်ား

မဲေခါင္ျမစ္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာအရ... သကၠရာဇ္ ၂ဝ၄ဝ အေရာက္မွာ မဲေခါင္ျမစ္ထဲက ငါးသယံဇာတ တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္း ထက္မနည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။