အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ည "စေနစကားဝိုင္း" အစီအစဥ္မွာ "အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေန" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဦးရဲမင္းဦး (အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္) နဲ႔ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း (ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္၊ UMFCCI ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္) တို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ည "စေနစကားဝိုင္း" အစီအစဥ္မွာ "အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေန" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဦးရဲမင္းဦး (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္) နဲ႔ ေဒါက္တာစိုးထြန္း (ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္၊ UMFCCI ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္) တို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။