စစ္အစိုးရထိုးစစ္ကို ေဳကာက္႓ပီး မၾန္ရၾာသားမဵား နယ္စပ္ေဴပး

ဌာေနဴပည္သူႛစစ္ အသၾင္ေဴပာင္းဖိုႛကိစၤကို NMSP မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက လက္မခံတဲ့အေဳကာင္း အေရႀႛေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္က စစ္အစိုးရ တာဝန္ရႀိသူေတၾကို ဧ႓ပီလ ၂၂ ရက္ေနႛက အေဳကာင္းဴပန္လိုက္႓ပီး ေနာက္ပိုင္း စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာမႀာကို စိုးရိမ္႓ပီး ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကို ရာနဲႛခဵီ႓ပီး ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စစ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္ ဴပည္တၾင္း အုိးအိမ္ေရၿႚေဴပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ေဒသမဵားကို ဴပသထားေသာ ေဴမပံု တစိတ္တပိုင္း ဴဖစ္ပၝသည္၊။ (Map: TBBC)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ စစ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားေဳကာင့္ ဴပည္တၾင္း အုိးအိမ္ေရၿႚေဴပာင္းေနထုိင္ရသည့္ ေဒသမဵားကို ဴပသထားေသာ ေဴမပံု တစိတ္တပိုင္း ဴဖစ္ပၝသည္၊။ (Map: TBBC)
TBBC

ဧ႓ပီလ ၂၅ ရက္ေနႛမႀာ ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမအနီးက ဟေလာ့ခနီ ဒုကၡသည္စခန္းကို ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေပၝင္း ေလးရာေလာက္ ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ႎိုင္ေဴခးမၾန္က အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။

“ကဵေနာ္တိုႛအဖၾဲႛ အထူးရံုးေတၾ၊ အတၾင္းေရးမႀႃးရံုးေတၾ ကဵေနာ္တိုႛ တခဵိႂႛပိတ္တာ။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ လက္မခံတဲ့အေဳကာင္း ေပၝ့ေနာ္။ အဲ့ဒီအတၾက္ေဳကာင့္ တခဵိႂႛ ရၾာသားေတၾ လန္ႛဴဖန္ႛ႓ပီးေတာ့ ဒီဘက္ ေရာက္လာတယ္ေပၝ့ဗဵာ။ အခုေတာ့ ၄၀၀ ေလာက္ ရႀိ႓ပီ။ ကဵေနာ္တိုႛ ဟေလာ့ခနီမႀာ ထားတယ္။ အလယ္တန္းေကဵာင္းမႀာေပၝ့၊ ယာယီစခန္း ဖၾင့္လႀစ္ထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားေပၝ့ေလ။ အဲ့လိုေပၝ့ အေဴခခံ စားေသာက္စရာေတၾ နည္းနည္းေလး ထုတ္ေပးထားတယ္”

ထိုင္းဴမန္မာ နယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပးသၾားဳကတဲ့ ဒီမၾန္ဒုကၡသည္ေတၾဟာ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ဗဟိုဌာနခဵႂပ္ ရံုးစိုက္ရာ ေရး႓မိႂႛနယ္ထဲကဴဖစ္႓ပီး သူတိုႛေတၾအတၾက္ ေလာေလာဆယ္ စားေသာက္ေနထုိုင္ေရး အကူအညီေတၾ လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴပည္သူႛစစ္ အသၾင္ေဴပာင္းေရးကိစၤကုိ လက္မခံခဲ့လိုႛရႀိရင္ ဧ႓ပီလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ တရားမဝင္အသင္းအဴဖစ္ ေဳကညာသၾားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရ စစ္ဖက္ေရးရာ လံု႓ခံႂေရးအရာရႀိခဵႂပ္ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးရဲဴမင့္က ႓ခိမ္းေဴခာက္ ေဴပာဆိုထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾလည္း ထၾက္ေပၞေနပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီအေနနဲႛ လက္မခံႎိုင္တဲ့အေဳကာင္း ဴပန္လည္ ေဴပာဆိုလိုက္တဲ့အေပၞ စစ္အစိုးရက စစ္ေရးအရ တုန္ႛဴပန္ တုိက္ခိုက္လာမႀာကို မၾန္ေဒသခံေတၾက စိုးရိမ္႓ပီး အခုလို ထၾက္ေဴပးလာေနဳကတာလိုႛ  သိရပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္နယ္အတၾင္း အေဴခအေနမဲ့ ထၾက္ေဴပး တိမ္းေရႀာင္ေနဳကရသူေတၾအတၾက္ ကူညီ ေဆာင္ရၾက္ေပးေနတဲ့ မၾန္ကယ္ဆယ္ေရးရံုး တာဝန္ရႀိသူေတၾက ဒုကၡသည္ေတၾ ေလာေလာဆယ္ အကူအညီ ရရႀိႎိုင္ဖိုႛ ညိၟႎိႁင္းေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီကေတာ့ အေဴပာင္းအလဲ တစံုတရာ မလုပ္ခဵင္ေသးဘဲ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရအသစ္ကို ေစာင့္ဳကည့္ခဵင္ေန႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာေတၾကို ႎိုင္ငံေရးနည္းအရပဲ ဆက္လက္ ေဴဖရႀင္းသၾားခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိေနပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီဟာ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္မႀာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႛတဖၾဲႛဴဖစ္႓ပီး  ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ မၾန္တိုင္းရင္းသားေတၾအတၾက္ ရပိုင္ခၾင့္ေတၾကို မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက တင္ဴပေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ မရရႀိခဲ့ပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔