အစိုးရေဆး႟ံုမႀ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝေဆး မဴဖန္ႛေဝႎိုင္ေတာ့

2006-12-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
drug_store_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေဆးဆိုင္တခု။ ေဆး႟ံုဝန္ထမ္းမဵားက ARV ေဆးကို ေစဵးေကာင္းရေသာ ဴပင္ပေဆးဆိုင္မဵားတၾင္ တဆင့္ဴပန္ေရာင္းစားသဴဖင့္ ေဆးဴပတ္လပ္မႁ ဴဖစ္လာသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဟာ္လန္ႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚ (AZG)က ရန္ကုန္မႀာ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ သဇင္ေဆးခန္းကေန HIV/AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ေရာဂၝသက္သာေစ႓ပီး အသက္ရႀင္ရပ္တည္ႎိုင္တဲ့ (antiretroviral) ARV ေဆးေပးေဝေနတာကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛစ႓ပီး ရပ္တန္ႛခဲ့႓ပီး အစိုးရစီမံခန္ႛခၾဲတဲ့ ေဝဘာဂီေဆး႟ံုကေန ေပးေဝဖိုႛ လၿဲအပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ေဝဘာဂီေဆး႟ံုကလည္း ေဆးမလံုေလာက္ေတာ့လိုႛ လူနာသစ္ေတၾကို ေဆးမေပးႎိုင္တဲ့အတၾက္ အခုအခၝမႀာ ေဆးမရလိုႛ ဒီရက္ပိုင္းမႀာပဲ အသက္ေသဆံုးရသူေတၾ ရႀိလာတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုလို AZG က အခမဲ့ ေဆးေပးေဝေနတာကို ဒီလကမႀ စ႓ပီး ေဝဘာဂီေဆး႟ံုကို လၿဲခဲ့တာဆိုေပမယ့္ ေဝဘာဂီေဆး႟ံုကလည္း လူနာသစ္ေတၾကို ေဆးေပးဖိုႛ ေဆးမလံုေလာက္ေတာ့ဘူးဆို႓ပီး ဴငင္းဆိုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အတည္မဴပႂႎိုင္တဲ့ သတင္းေတၾအရ ေဆး႟ံုဝန္ထမ္းေတၾက ဒီေဆးေတၾကို ဴပင္ပမႀာ ေစဵးေကာင္းနဲႛ ဴပန္ေရာင္းစားတဲ့ မသမာမႁေတၾရႀိေနလိုႛ အခုလို အခမဲ့ေပးရာမႀာ ေဆးဴပတ္လပ္ရတာလိုႛလည္း ေဆး႟ံုနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက သတင္းေတၾအရ သိရပၝတယ္။

ဒီေဆးကို ရန္ကုန္မႀာသာ သဇင္ေဆးခန္းနဲႛ ေဝဘာဂီေဆး႟ံုေတၾကပဲ အခမဲ့ ဴဖန္ႛေပးေနတာ ဴဖစ္လိုႛ ဴမန္မာဴပည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ေရာဂၝေဝဒနာရႀင္ေတၾဟာ ရန္ကုန္မႀာ ပံုမႀန္လာေရာက္႓ပီး ေဆးမီႀဝဲေနဳကရပၝတယ္။

လူနာသစ္ကို ေဆးမေပးႎိုင္ေတာ့လိုႛ ေနာက္မႀ ဒီသတင္းကို သိရ႓ပီး ေဆးလာေတာင္းခံတဲ့ ေဝဒနာရႀင္ေတၾအဖိုႛ ေဆးမရႎိုင္ေတာ့တဲ့အတၾက္ အသက္အႎၩရာယ္ေတာင္ စိုးရိမ္ေနရတယ္လိုႛ NLD ပၝတီက HIV/AIDS ေရာဂၝဆိုင္ရာအဖၾဲႚက မဴဖႃဴဖႃသင္းက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

စစ္အစိုးရရဲ့ တရားဝင္စာရင္းအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ HIV AIDS ေဝဒနာရႀင္ စုစုေပၝင္း ၃ သိန္းခန္ႛ ရႀိတယ္လိုႛ သိရ႓ပီး ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားႎႁန္း ကဵဆင္းေနတယ္လိုႛ ဒီဇင္ဘာလေစာေစာပိုင္းမႀာ နအဖ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္က ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴပင္ပခန္ႛမႀန္းသူေတၾကေတာ့ ဒီအေရအတၾက္ထက္ အလၾန္တရာမဵားဖိုႛရာ ရႀိတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

HIV/AIDS ေရာဂၝရႀင္သစ္ကို ARV ေဆး မေပးႎိုင္ေတာ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေနာက္ဆက္တၾဲ အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္း NLD ပၝတီက HIV/AIDS ေရာဂၝဆိုင္ရာအဖၾဲႚက မဴဖႃဴဖႃသင္းကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔