ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အာဆီယံ ကာကၾယ္ေပးမည္မဟုတ္

2007-01-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Ong_Keng_Yong_150px.jpg
အာဆီယံ အစည္းအေဝးတခုတၾင္ မိန္ႚခၾန္းေဴပာဳကားေနေသာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အၾန္ကင္ေယာင္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံက ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္ဴပေနတဲ့အခဵိန္ ဴမန္မာအစိုးရအေပၞ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚက အကာအကၾယ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဖူးလိုႛ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က ဇန္နဝၝရီ ၁၁ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အေမရိကန္က ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾကို ေဒသတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ထိပၝးေနတယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကဵဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့အေပၞမႀာ အာဆီယံအေနနဲႛ ေရႀႚက အကာအကၾယ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အၾန္ကင္ေယာင္က ဇန္နဝၝရီ ၁၁ရက္ေနႛက ေဴပာဆိုလိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ အရင့္အရင္ကတည္းက ေပးထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ အားလံုး ဴပန္လၿတ္ေပးေရးဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ေတၾကို ဴဖည့္ဆည္းသင့္တဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ အၾန္ကင္ေယာင္က ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အစိုးရက အာဏာရႀင္စနစ္နဲႛ အုပ္ခဵႂပ္႓ပီး ႎိုင္ငံေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ တစထက္တစ ယိုယၾင္းလာတာဟာ ေဒသတၾင္း တည္႓ငိမ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနတဲ့အေဳကာင္း အေမရိကန္က ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းတင္႓ပီး မေနႛကစ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးေနပၝတယ္။ ဒီအခဵိန္မႀာ ဴမန္မာႎို္င္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အဴမန္ေပၞလာေရးဟာ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀာ အေရးေပၞကိစၤဴဖစ္လာပၝတယ္။

အေမရိကန္က အဆိုဴပႂထားတဲ့ လံုဴခံုေရးေကာင္စီ မူဳကမ္းမႀာ ႎိုင္င့ေရးအကဵဥ္းသားအားလံုး အဴမန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ အေမရိကန္က အခုလို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ေနတဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ မဵက္ႎႀာပဵက္ေနရပၝတယ္။

မေနႛည ဗုဒၭဟူးေနႛညပိုင္းက ဖိလစ္ပို္င္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပတဲ့ အာဆီယံ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမဵား ညစာစားပၾဲမႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စႆီမႀာ တင္ဴပထားတဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အာလံုးလက္ခံႎိုင္တဲ့ အေနအထားကို မေရာက္ခဲ့ဘူးလိုႛ စင္ကာပူ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဂဵာ့ခဵ္ ယိုက ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးကို လုပ္ဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ေနသေ႟ၾႚ အာဆီယံဟာ ဴမန္မာကို အကာအကၾယ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာကို မိမိတိုႛ မသိတဲ့အေဳကာင္း၊ အခုအခၝမႀာ ဴမန္မာကိစၤဟာ မိမိတိုႛ လုပ္ႎိုင္တဲ့ ေဘာင္အဴပင္ဘက္ ေရာက္ေနတဲ့ အေဳကာင္း မစၤတာ အၾန္ကင္ေယာင္က ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ဴမန္မာအစိုးရက ဘာလိုႛ ကတိေတၾ အေကာင္ထည္ မေဖာ္ရသလဲ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဘာလိုႛ ဴပန္လၿတ္မေပးတာလဲ ဆိုတဲ့အခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စိတ္ပဵက္ေနရတာကို ေဴပာဴပဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အာဆီယံအေနနဲႛေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ဴမန္ဴမန္အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖိုႛ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ ကဵင္းပတိုင္း ဆက္တုိက္ ေတာင္းဆို တိုက္တၾန္းေနမႀာဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ကေတာ့ ဴမန္မာ့အေရးဟာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး မထိပၝးပၝဘူးလိုႛ အာဆီယံက ႎိုင္ငံတကာသိေအာင္ ကူညီေပးဖိုႛ ဆႎၬရႀိခဲ့တဲ့ အေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ အာဆီယံကို ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ရင္ဳကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ အေရးပၝတဲ့ အခန္းကေန ပၝဝင္ခၾင့္ဴပႂေစခဵင္ခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ ဖိအားေတၾ ရင္ဆိုင္လာရတိုင္း အာဆီယံ ညီႌၾတ္ေရးနဲႛ တစုတစည္းတည္း ဴဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ ရလိုတာဟာ မထူးဆန္းေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဒီတခၝေတာ့ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး ေဘာလံုးဟာ ဴမန္မာအစိုးရ ပိုင္နက္ကၾင္းထဲမႀာပဲ ရႀိေနေတာ့တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ တဴခားႎိုင္ငံက မကူညီခင္ ကိုယ့္ဖာသာ ကူညီဖိုႛလိုေဳကာင္း မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအပၝအဝင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚဟာ ၁၀ ရက္ေနႛကစ႓ပီး ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ညီလာခံကဵင္းပေနပၝတယ္။ အာဆီယံ ဘသာပတိႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ အယ္လ္ဘတ္တို ႟ိုဴမႃလိုကေတာ့ မဳကာခင္က ဴမန္မာအစိုးရ လုပ္ေဆာင္လာတဲ့ ကိစၤေတၾကို ႒ကိႂဆိုလိုက္သလို ဒီမိုကေရစီ လမ္းႌၿန္မႀာ ဒီထက္ ပိုတဲ့ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္မႁေတၾ ရႀိလာဖိုႛလည္း ညီလာခံ အဖၾင့္မိန္ႛခၾန္းမႀာ ထည့္သၾင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔