စစ္အစုိးရကို ဖိအားေပးဖိုႛ အာဆီယံကို AI အဖၾဲႛ တုိက္တၾန္း

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဟာ အာဆီယံအဖၾဲႛအေပၞ ႎုိင္ငံတကာရဲႛ ယံုဳကည္မႁကုိ စမ္းသပ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ Amnesty International ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖဲၾႛက ဒီကေနႛ ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။
2010-07-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတခုတြင္ အာဆီယံ၏ အလံ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံကို စိုက္ထူထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) အစည္းအေဝးတခုတြင္ အာဆီယံ၏ အလံ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံကို စိုက္ထူထားပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိခၾင့္၊ စုရံုးခၾင့္နဲႛ အဖၾဲႛအစည္း ထူေထာင္ခၾင့္ေတၾ ရႀိလာေအာင္ အာဆီယံအဖၾဲႛ အေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဖိအားေပးဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖဲၾႛရဲႛ ဴမန္မာ့အေရးက႗မ္းကဵင္သူ Benjamin Zawacki က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အခု သီတင္းပတ္အတၾင္း ကဵင္းပဖုိႛရႀိတဲ့ အာဆီယံဝန္႒ကီးေတၾရဲႛ အစည္းအေဝးမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးေရး၊ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိခၾင့္ရႀိေရး၊ အဖၾဲႛအစည္း ထူေထာင္ခၾင့္ေပးေရးေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ နည္းနဲႛေရာ၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ အမဵားသိေအာင္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ေတာင္းဆုိ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္တဲ့ နည္းနဲႛပၝ ဖိအားေပးဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း၊ ဒၝ့ဴပင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ၊ ႎုိင္ငံေရးအဴမင္ေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးေႎႀာက္ယႀက္ ခံရမႁေတၾကုိလည္း အာဆီယံအဖၾဲႛဝင္ ႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဖုိႛ အသင့္ ဴပင္ဆင္ထားသင့္တယ္လုိႛ Mr. Zawacki က ေဴပာပၝတယ္။

တကယ္လုိႛ အာဆီယံအဖၾဲႛအေနနဲႛ ဒီ အေရးေပၞ ေဆာင္ရၾက္စရာေတၾကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိႛ ပဵက္ကၾက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ႎုိင္ငံတကာအလယ္မႀာ အာဆီယံအဖၾဲႛရဲႛ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ကဵဆင္းသၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖဲၾႛရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအပၝအဝင္ အာဆီယံ (၁၀) ႎုိင္ငံက ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾဟာ လာမယ့္ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံ ဟႎၾိႂင္း႓မိႂႛမႀာ ေတၾႛဆံု ေဆၾးေႎၾးဳကမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။  ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႛက အာဆီယံအေပၞ တုိက္တၾန္းခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ Benjamin Zawacki ကုိ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔