ဴမန္မာအထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္း ၃၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ကဵဆင္း

အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾရဲႛ စီးပၾားေရးပိတ္ဆုိႛမႁေနာက္ပုိင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အထည္ခဵႂပ္္စက္ရံု ထက္ဝက္ေလာက္ လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္း ရပ္နားခဲ့ရ႓ပီး အလုပ္သမားဦးေရ ရႀစ္ေသာင္းခၾဲေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ ဴဖစ္ခဲ့ရတယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း ဥကၠႉ ဦးဴမင့္စုိးက ေဴပာပၝတယ္။
2009-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတခုတြင္ အလုပ္သမတဦး စက္ခ်ဳပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတခုတြင္ အလုပ္သမတဦး စက္ခ်ဳပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကမၲာ့စီးပၾားေရး ကဵဆင္းမႁဂယက္ေဳကာင့္ အခု၂၀၀၉ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္း ၃၀  ရာႎႁန္း ထိခုိက္ ကဵဆင္းသၾားခဲ့တယ္လုိႛ ဦးဴမင့္စုိးက အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားပၝတယ္။၊

ဦးဴမင့္စိုး။    ။“Financial Crisis က ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛဆီမႀာ စ႓ပီးေတာ့ ထိခုိက္တာ ႎုိဝင္ဘာကေန စ႓ပီး ထိခုိက္ပၝတယ္။ ေဖေဖာ္ဝၝရီလေလာက္ကဵေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ ၃၀ ရာခုိင္ႎႁန္းထိ ထိခုိက္မႁ ရႀိလာပၝတယ္”

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာေလာက္ကစလုိႛ အထည္ခဵႂပ္စက္ရံု ၂၀ ေလာက္ ပိတ္ခဲ့ရ႓ပီး
လတ္တေလာမႀာ စက္ရံု ၁၅၀ ေလာက္ပဲ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ လုပ္ငန္းေႎႀးေကၾးမႁေဳကာင့္ အခုႎႀစ္အတၾင္း အထည္ခဵႂပ္စက္ရံု အလုပ္သမားေတၾရဲႛ ဝင္ေငၾကုိပၝ ထိခုိက္မႁ ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဦးဴမင့္စုိးက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္စိုး။    ။“စက္ရံုပိတ္ရတာထက္ စက္ရံုေတၾက အုိဗာတုိင္ေပၝ့ အခဵိန္ပိုဆင္းရဴခင္း မရႀိတာေတၾတုိႛ၊ အင္တုိက္အားတုိက္ အလုပ္ေတၾ မရႀိတာေတၾက ပိုမဵားပၝတယ္ ခင္ဗဵ။ အလုပ္သမားေတၾရဲႛ လုပ္ခလစာေတၾကေတာ့ အခဵိန္ပိုမဆင္းရတဲ့အတၾက္ ယခင္ႎႀစ္ေတၾနဲႛ စာရင္ေတာ့ သူတုိႛ ရရႀိမႁေတၾ နည္းသၾားတာကို ေတၾႛရပၝတယ္”

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အထည္ခဵႂပ္ လုပ္သားတဦးရဲႛ တလ ပဵမ္းမ႖ဝင္ေငၾဟာ ကဵပ္ ၃ ေသာင္းကေန ၅ ေသာင္းဳကား ရႀိတဲ့အတၾက္ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ႎိႁင္းယႀဥ္ရင္ နည္းပၝးတဲ့အဴပင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မႀတ္ေရးနဲႛ လုပ္သားအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေပးတဲ့ သမဂၢလုိ အဖၾဲႛအစည္းမဵိႂးေတၾ ဖၾဲႛစည္းခၾင့္ မရႀိတာေဳကာင့္ အခုႎႀစ္အတၾင္း ရန္ကုန္တုိင္းအတၾင္းက အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုတခဵိႂႛမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝတယ္။

ကမၲာ့စီးပၾားေရး ကဵဆင္းမႁအရႀိန္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္းေတၾ ဆက္လက္ မကဵဆင္းရေအာင္ အတတ္ႎုိင္ဆံုး ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရၾက္ေန႓ပီး လုပ္သားေတၾရဲႛ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ ဴပႉာန္း သတ္မႀတ္ေရးကိစၤကုိ မဳကာခင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အထည္ခဵႂပ္ လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း ဥကၠႉ ဦးဴမင့္စုိးက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ေလာေလာဆယ္ ႎုိင္ငံတဝႀမ္းမႀာရႀိတဲ့ ပုဂၢလိက အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ အထည္ခဵႂပ္လုပ္သား ၆ ေသာင္းခၾဲေလာက္ ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ခဵႂပ္လုပ္တဲ့ အဝတ္အထည္ေတၾကုိ ဂဵပန္ႎုိင္ငံ ေစဵးကၾက္ကုိ အမဵားဆံုး တင္ပုိႛေန႓ပီး၊ ဥေရာပေစဵးကၾက္ကုိ ဒုတိယအမဵားဆံုးနဲႛ လက္တင္အေမရိက ေစဵးကၾက္ေတၾကုိ တတိယ အမဵားဆံုး တင္ပုိႛ ေရာင္းခဵေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ဘၸာေရးႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ တင္ပုိႛမႁကေန အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၂၉၀ ေကဵာ္ ရရႀိခဲ့တယ္လုိႛ တရားဝင္စာရင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာအပၝအဝင္ အာဆီယံ ၁၀ ႎုိင္ငံရဲႛ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္းက ရရႀိတဲ့ တႎႀစ္ ပဵမ္းမ႖ဝင္ေငၾဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃၀ ဘီလဵံရႀိ႓ပီး အာဆီယံေဒသမႀာ အထည္ခဵႂပ္လုပ္သား အင္အား ၆ သန္းရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္း အေဴခအေနသံုး သပ္ခဵက္၊ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အလားအလာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဦးဴမင့္စုိးကုိ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔