လယ္သမားအေရးေဆာင္ရၾက္ေပးသူ ေရႀႛေနအမႁ အထူးအယူခံ ဴပန္လည္ဳကားနာမည္

လယ္သမားနဲႛ အလုပ္သမားအေရးေတၾကို ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနရင္း မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံ႓မိႂႛနယ္မႀာ အဖမ္းခံရ႓ပီး အသင္းအဖၾဲႛမဵားဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္ ခံထားရတဲ့ ေရႀႛေနကိုဖိုးဴဖႃ (ေခၞ) ကိုရန္ႎုိင္ေအာင္ရဲႛ အမႁကို ေနဴပည္ေတာ္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ရံုးကေန အထူးအယူခံအဴဖစ္ ဴပန္လည္ သံုးသပ္ ဳကားနာမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2010-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကယ္ရီ တာပီယိုလာ (အလယ္)ကို အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: www.ilo.org)
အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO) အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ကယ္ရီ တာပီယိုလာ (အလယ္)ကို အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo: www.ilo.org)
www.ilo.org

ႎိုင္ငံေတာ္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ရဲႛ အထူးအမိန္ႛနဲႛ လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ဳကားနာဖိုႛ အေဳကာင္းဳကားထား႓ပီး အသင္းအဖၾဲႛမဵားဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ထားတာကို ေခဵပဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ ေရႀႛေနကိုဖိုးဴဖႃရဲႛ အကဵိႂးေဆာင္ဴဖစ္တဲ့ ေရႀႛေနဦးဴမင့္သၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္သၾင္။    ။“ဒီဥစၤာက ကဵေနာ္တုိႛ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ရဲႛ ႌၿန္ဳကားခဵက္နဲႛ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ အရ ဴပန္ဖၾင့္တာပၝ။ ဴပန္ဖၾင့္႓ပီးတာ့ ၁၅ ရက္ေနႛ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ၃ ပၝးဆုိင္မႀာ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးရမႀာပၝ။ ကဵေနာ္တုိႛဘက္ကေတာ့ ဒီ အသင္းအဖၾဲႛဥပေဒ ပုဒ္မ (၆) နဲႛ မ႓ငိစၾန္းဘူး ဆုိတဲ့အေဳကာင္း၊ သူတုိႛ စၾပ္စၾဲထားတဲ့ အသင္းအဖၾဲႛဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဂ ) တုိႛ၊ ၅ (ဂ) တုိႛနဲႛ မ႓ငိစၾန္းတဲ့အတၾက္ ပုဒ္မ ၆ အရ ဴပစ္ဒဏ္ မခဵသင့္ဘူး လၿတ္ေပးဖုိႛအတၾက္ ေလ႖ာက္လဲရမႀာ ခင္ဗဵ”

ရန္ကုန္ ေရႀႛေနအသိုင္းအဝုိင္းရဲႛ သံုးသပ္ခဵက္ေတၾအရ လူႛအခၾင့္အေရးေရႀႛေနတဦးရဲႛ အမႁကို တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္က ဆင့္ေခၞ႓ပီး အထူးရံုးက တရားသူ႒ကီး ၃ ဦး ထိုင္ ဳကားနာမယ့္ အေဴခအေနဟာ အလၾန္ထူးဴခားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုလို အလုပ္သမားနဲႛ လယ္သမားအခၾင့္အေရး ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ေရႀႛေနတဦးရဲႛ အမႁကို တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ရံုးက အထူး ဴပန္လည္သံုးသပ္တာဟာ ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ အိုင္အယ္လ္အို ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးရဲႛ ခရီးစဥ္အတၾင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ နားလည္မႁစာခ႗န္လၿာ သက္တမ္း သေဘာတူညီမႁေတၾနဲႛ ဆက္စပ္ေန႓ပီး အဴပႂသေဘာတုိးတက္မႁ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႛေနဦးဴမင့္သၾင္ကလည္း ဒီလိုအထူးဳကားနာမႁဟာ ရခဲတဲ့ အခၾင့္ေရးဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဴမင့္သၾင္။    ။“ထူးဴခားတယ္ခင္ဗဵ။ ဒီ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ဆုိတာ ပၾင့္ခဲတယ္ ခင္ဗဵ။ ကဵေနာ္တုိႛ တရားမ မႁေတၾေတာင္မႀ ဒၝကို ေလ႖ာက္လုိႛရႀိရင္ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ ဆီကိုပဲ တုိက္ရုိက္ ေလ႖ာက္ရတယ္ခင္ဗဵ။ အခုဥစၤာေတာ့ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ရဲႛ ႌၿန္ဳကားခဵက္ကေန႓ပီး ကဵေနာ္တုိႛ ဥပေဒအရ အမႁကို ေခၞယူခၾင့္ရႀိတယ္ ခင္ဗဵ။ အဲလုိ ေခၞယူ႓ပီးေတာ့ သူကိုယ္တုိင္ ဖၾင့္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ကဵေနာ္တုိႛက ဒီ ၃ ပၝးဆုိင္မႀာ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ဳကားနာရံုအဆင့္ကို တုိက္ရိုက္ ေရာက္တယ္ခင္ဗဵ”

ေရႀႛေန ကိုဖိုးဴဖႃ ေခၞ ကိုရန္ႎုိင္ေအာင္ဟာ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတၾက လယ္ေဴမသိမ္းယူခဲ့တာကို အိုင္အယ္လ္အို အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ကို တိုင္တန္းခဲ့တဲ့ ေအာင္လံ႓မိႂႛနယ္က လယ္သမားေတၾအေပၞ အာဏာပိုင္ေတၾက လက္တံုႛဴပန္ခဲ့တဲ့ အမႁေတၾကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အမႁလိုက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႛေနတဦးဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလက အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီး႓ပီး မတ္လမႀာ ေထာင္ ဒဏ္ ၄ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔