ဦးတင္ဦး လုပ္ကိုင္ေဴပာဆိုမႁ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေကဵးဇူးတင္

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ပၝတီတာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႁ၊ ႎုိင္ငံေရးရပ္တည္ခဵက္ ေဴပာဳကားမႁေတၾအေပၞ အထူး ေကဵးဇူးတင္ေဳကာင္း ကန္ႛသတ္မိန္ႛနဲႛ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္ဌာနခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရိွလာစဥ္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္ဌာနခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရိွလာစဥ္။
RFA

ေနအိမ္ဴပင္ဆင္ခၾင့္ တားဆီးမိန္ႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရႀႛေနေတၾနဲႛ ဒီကေနႛ ေတၾႛဆံုရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနတဦးလည္းဴဖစ္၊ ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရသူ တဦးလည္းဴဖစ္တဲ့ ဦးဥာဏ္ဝင္းက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီေနႛ ကဵေနာ့္ကို ေဴပာလုိက္တယ္။ အန္ကယ္ ဦးတင္ဦးကို ကုိယ္တုိင္ေဴပာပၝတဲ့။ အဲဒၝက ဘာလည္းဆုိေတာ့ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီးတဲ့ အခၝမႀာ မိမိတာဝန္ေတၾကို လၾတ္ေဴမာက္တဲ့ေနႛက စ႓ပီးေတာ့ စဥ္ဆက္မဴပတ္၊ ေနႛစဥ္မဴပတ္ အဲ့ဒီလုိ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့အတၾက္ အထူး ေကဵးဇူးတင္တယ္။ ႎိုင္ငံေရးရပ္တည္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ေဴပာဳကားတာေတၾကို သိရတယ္။ အဲဒီ ရပ္တည္ခဵက္ေတၾကိုလည္း သူ အထူးပဲ ဝမ္းေဴမာက္တယ္၊ ေကဵးဇူးတင္တယ္ဆုိတာ ကိုယ္တုိင္ ေဴပာပၝဆုိလုိႛ ကဵေနာ္ ဒီေနႛ အန္ကယ္ဦးတင္ဦးကို ဒၝေတၾ ေဴပာဴပ႓ပီးပၝ႓ပီ”

ဒီကေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေရႀႛေန ၂ ဦးနဲႛ ေတၾႛဆုံမႁဟာ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး လၾတ္ေဴမာက္ လာအ႓ပီး ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဦးတင္ဦးဟာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီပဲယင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႁမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကပ္ခဲ့သူ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴဖစ္႓ပီး ဒီအေရးအခင္း ဴဖစ္အ႓ပီး စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ၂ ဦးစလံုးကို တားဴမစ္မိန္ႛနဲႛ အကဵယ္ခဵႂပ္ ထားရႀိခဲ့ပၝတယ္။
 
ေရႀႛေန ၂ ဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးဳကည္ဝင္း၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛဟာ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ ၁ နာရီ ကေန ၃ နာရီအထိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႛဆံုခၾင့္ရခဲ့႓ပီး ေနအိမ္ဴပင္ဆင္ခၾင့္ တားဆီးထားတဲ့အမႁ၊ ပၝတီ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႛစည္းမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။“တုိင္းတရားရုံးမႀာရႀိတဲ့ တရားမမႁမႀာ တဖက္က ယာယီ တား၀ရမ္း သူတိုႛက ေလ႖ာက္တယ္။ ကဵေနာ္တိုႛက ကန္ႛကၾက္ထားတယ္။ အဲဒီ ကန္ႛကၾက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ဖက္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ၄ ရက္ေနႛမႀာ ေပးရမယ္။ အဲဒီ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ပၝတာေတၾကို ကဵေနာ္တိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဆီ တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ သူကလည္း သေဘာတူတယ္။ သုိႛေသာ္ အဲဒီမႀာ ဴပန္ထည့္သၾင္းဖိုႛ ဟာေတၾကိုလည္း သူက ေဆၾးေႎၾးတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒီဟာအတၾက္ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေရး႓ပီးမႀာပၝ”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာရဲႛ ခၾင့္ဴပႂမိန္ႛ ရယူ႓ပီး ေနအိမ္ ဴပင္ဆင္ေနခဲ့တာ ဴဖစ္ေပမယ့္ အကိုဴဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးရဲႛ ေရႀႛေနက ကန္ႛကၾက္ခဲ့့အ႓ပီး ဴပင္ဆင္မႁကို ရပ္တန္ႛထားဖိုႛ ရန္ကုန္ စည္ပင္က အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ တားဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကန္ႛကၾက္တဲ့အမႁကို ရန္ကုန္တိုင္း တရားရံုးမႀာ မတ္လ ၄ ရက္ေနႛမႀာ ဳကားနာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
 
ဒီကေနႛ ေတၾႛဆံုခဲ့တဲ့အေဳကာင္းနဲႛ လက္ရႀိ ႎိုင္ငံေရးအေဴခေနအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တုန္ႛဴပန္ ေဴပာဆိုတာေတၾကို သိႎုိင္ဖိုႛ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္နဲႛ ေရႀႛေနဴဖစ္သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းကို ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔