ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အမႁအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ေရႀႛေနမဵားေတၾႛဆုံခၾင့္မရ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ စၾဲခဵက္တင္ထားတဲ့ အမႁကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္တရားရုံးမႀာ တရားလုိဴပ သက္ေသေတၾကုိ စစ္ေဆးတာ ႓ပီးစီးသၾား႓ပီဴဖစ္တဲ့အတၾက္ မနက္ဴဖန္ ေမလ ၂၆ ရက္၊ အဂႆၝေနႛက စတင္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေဒၞခင္ခင္ဝင္း၊ မဝင္းမမ တုိႛကုိ စတင္စစ္ေဆးေတာ့မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2009-05-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့႓ပီး ရံုးတင္တရားစၾဲဆုိဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP
သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့႓ပီး ရံုးတင္တရားစၾဲဆုိဴခင္းႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
AFP

ဴပန္ေခၞသက္ေသေတၾကို စစ္ေဆးတဲ့ ဒီကေနႛ ရုံးခဵိန္းမႀာ တရားလုိဴပ သက္ေသေတၾထဲက ငၝးဦးကုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾက ဴပန္လည္ေခၞယူခဲ့႓ပီး ေလးဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ပၝတယ္။ တရားလုိဘက္က ေဖာ္ဴပထားတဲ့ သက္ေသ ၂၂ ဦး၊ ေနာက္တုိး တဦး၊ စုစုေပၝင္း ၂၃ ဦး ရႀိတဲ့ အထဲက စစ္ေဆးဖုိႛကဵန္ရႀိေနေသးတဲ့ ကိုးဦးကုိ ဒီကေနႛ ပယ္လုိက္တဲ့အတၾက္ တရားလုိဴပသက္ေသေတၾ စစ္ေဆးဖုိႛ ႓ပီးဆံုး သၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မနက္ဴဖန္အဂႆၝေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တုိႛကုိ စတင္စစ္ေဆးေတာ့မႀာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾအေနနဲႛ အမႁကိစၤအတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တုိင္ပင္ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ အခဵိန္ယူ ေတၾႛဆုံခၾင့္မရ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛ တရားသူ႒ကီးေတၾထံ တင္ဴပ႓ပီး ေတၾႛဆုံခၾင့္ေတာင္းဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းတာလည္း မေအာင္ဴမင္ဘူးလုိႛ ေရႀႛေန႒ကီး ဦးဳကည္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။
ဦးဳကည္ဝင္း။    ။“လုိရင္းေဴပာရင္ေတာ့ ေဒၞစုတုိႛနဲႛ တိုင္ပင္ခဵိန္၊ ေဆၾးေႎၾးခဵိန္ မရဘူး။ အဲဒၝကို တရားသူ႒ကီးဆီကိုသၾား႓ပီး ေတၾႛခၾင့္ေတာင္းတယ္။ ဒီေနႛ ေတၾႛခဵင္တာ။ ဒၝေပမယ့္ အဲဒၝလည္း အသင့္မဴဖစ္လိုက္ဘူး။ မနက္ဴဖန္ကို ေတာင္းဖုိႛလုပ္ေတာ့၊ တရားသူ႒ကီးေတၾကလည္း ေရႀႛေနနဲႛေတၾႛရမႀာ စိုးရိမ္ေနတယ္ထင္တယ္”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ရုံးခဵိန္း မစတင္ခင္ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ ေတၾႛဆုံႎႁတ္ဆက္ခၾင့္ ရေပမယ့္ အမႁသၾားအမႁလာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးခၾင့္မရ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဥပမာတခု အေနနဲႛ တရားရုံးသေဘာအရ မနက္ဴဖန္ တရားခံဘက္ကုိ စတင္စစ္ေဆးရာမႀာ၊ တရားခံအေနနဲႛ သက္ေသအဴဖစ္ ထၾက္ဆုိမႀာလား၊ တရားခံအဴဖစ္ ထၾက္ဆုိမႀာလား ဆုိတာကို တရားခံက ေရၾးခဵယ္ရမႀာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ေရႀႛေနေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တုိင္ပင္ခၾင့္မရ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
မနက္ဴဖန္ မနက္ ၈ နာရီမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အမႁကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾတရပ္ ဴပႂလုပ္ဖုိႛ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ သတင္းစာဆရာေတၾကုိ ဖိတ္ထားေဳကာင္းနဲႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾကုိ တက္ေရာက္လုိက တက္ေရာက္ႎုိင္ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾကုိ တာဝန္ရႀိသူတခဵိႂႛကဖိတ္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾအေနနဲႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾမႀာ တစုံတရာ ေဴပာဆုိခၾင့္ မေပးဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးေနစဥ္အတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႛဘက္မႀာ လုံဴခႂံေရးအေစာင့္အဳကပ္ေတၾ ပုိမုိခဵထားလာေဳကာင္း ရန္ကုန္ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးရာ အင္းစိန္ဘက္မႀာတင္မကဘဲ ရန္ကုန္႓မိႂႛ အခဵက္အဴခာ ကဵတဲ့ေနရာေတၾမႀာ လက္နက္ကုိင္စစ္ကားေတၾနဲႛ လုံဴခႂံေရးေတၾ လုိက္လံ ကင္းလႀည့္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႛက လူစုေဝးႎုိင္တဲ့ ေနရာေတၾနဲႛ လမ္းေထာင့္ေတၾမႀာ စစ္အစုိးရ ေစခုိင္းထားတဲ့ ဳကံ့ခုိင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး၊ စၾမ္းအားရႀင္ စတဲ့ အရပ္သားေတၾကုိလည္း ကားေတၾနဲႛ တင္ေဆာင္႓ပီး လုံဴခႂံေရးအဴဖစ္ ခဵထားတာေတၾ ေတၾႛရတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ရုံးတင္စစ္ေဆးေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မနက္ဴဖန္ အဂႆၝေနႛမနက္မႀာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ သတင္းစာဆရာေတၾကုိ လာေရာက္႓ပီး သတင္းယူခၾင့္ ေပးမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ တရားရုံးကုိ လာေရာက္ ဳကားနာခၾင့္ပၝ ခၾင့္ဴပႂမႀာလား၊ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾကုိ တက္ေရာက္႓ပီး သတင္းယူရုံပဲလား ဆုိတာကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရပၝဘူး။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနေတၾကုိ သတင္းစာရႀင္းလင္းပဲၾ တက္လုိက တက္ႎုိင္ေဳကာင္း တာဝန္ရႀိသူတခဵိႂႛက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အရင္အပတ္က ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ သတင္းေထာက္ ၁ဝ ဦးကုိ အင္းစိန္ေထာင္တရားရုံးကုိ ဝင္ေရာက္ သတင္းယူခၾင့္ ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္အစိုးရက ေရၾးခဵယ္႓ပီး ခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့ ဴပည္တၾင္း သတင္းစာေစာင္ ငၝးခုကေတာ့ ရန္ကုန္ Times၊ ဴမန္မာ Times၊ weekly eleven၊ လဵပ္တစ္ဴပက္နဲႛ Popular News သတင္းစာေစာင္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မနက္ဴဖန္မနက္ လာေရာက္ သတင္းယူဖုိႛအတၾက္ ဒီစာေစာင္ ငၝးခုတင္မကဘဲ တဴခားစာေစာင္တုိက္ေတၾကုိပၝ ေရၾးခဵယ္ဖိတ္ဳကားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ လာေရာက္မယ့္သူေတၾ အေနနဲႛ ဒီကေနႛ တနလႆာေနႛ ညေန ၇ နာရီမႀာ ေနာက္ဆုံးအေဳကာင္း ဴပန္ဳကားရမယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကေနႛ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ေရႀႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံဖိုႛ လာေရာက္သူေတၾ ပုိမဵားလာတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတစ္ခဵိႂႛက RFA ကုိေဴပာဴပပၝတယ္။
ဒီကေနႛမႀာ NLD အဖဲၾႛဝင္မဟုတ္တဲ့ လူ႒ကီးလူငယ္တခဵိႂႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လာေရာက္အားေပးဳကတာ ေတၾႛရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ စစ္အစုိးရဘက္ကလည္း လုံဴခႂံေရးေတၾ ဆက္လက္႓ပီး တင္းတင္းဳကပ္ဳကပ္ ခဵထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မနက္ဴဖန္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ စတင္ စစ္ေဆးေတာ့မႀာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ အဖဲၾႛဝင္ေတၾနဲႛ လူငယ္ေတၾက ပုိမုိ စိတ္ဝင္တစား သၾားေရာက္အားေပးဳကမယ္လုိႛ NLD ကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔