စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ကို ဖိအားေပးဖိုႛ အိႎၬိယကို တိုက္တၾန္း

အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿကို လူႛအခၾင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာလာေအာင္ အိႎၬိယအစိုးရ အေနနဲႛ ဖိအားေပး ေဴပာဆိုဖိုႛ နယူးေယာက္ဴမိႂႛ အေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႛက ဒီကေနႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။
2010-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ၏ အိႎၬိယႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတၾင္း ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေနႛက အိႎၬိယႎုိင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႛတၾင္ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ၏ အိႎၬိယႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတၾင္း ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေနႛက အိႎၬိယႎုိင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႛတၾင္ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA
အိႎၬိယအစိုးရအေနနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးသန္းေရၿနဲႛ ေတၾႛဆံုရာမႀာ စီးပၾားေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးကိစၤေတၾထက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေပးေရးကိစၤကို ဦးစားေပး ေဴပာဆိုသင့္တယ္လိုႛ HRW အဖၾဲႛရဲႛ အိႎၬိယအေဴခစိုက္ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ မီနတ္ရႀီ ဂန္ဂူလီ (Meenakshi Ganguly) က ေဴပာပၝတယ္။

အိႎၬိယအစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကတိဴပႂထားတဲ့အတိုင္း လၾတ္လပ္ဴပီး တရားမ႖တမႁရႀိတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပေရး ကိစၤ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ကိစၤေတၾကို မတိုက္တၾန္းဘဲ တဴခားကိစၤေတၾကိုဘဲ အေလးထားမႀာကို စိုးရိမ္မိတယ္လိုႛ  မီနတ္ရႀီ ဂန္ဂူလီ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား (၂၁၀ဝ) ေကဵာ္ကို လၿတ္ေပးဴပီး ထိန္းခဵႂပ္ကန္ႛသတ္ထားတဲ့ ဴပည္သူေတၾရဲႛ အေဴခခံ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ ေပးအပ္ဖိုႛ HRW အဖၾဲႛရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

အိႎၬိယဟာ ကမၲာ့အဳကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံဴဖစ္တာနဲႛအညီ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမယ့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိုလည္း အိႎၬိယရဲႛ စံႎႁန္းေတၾအတိုင္း လၾတ္လပ္ဴပီး တရားမ႖တမႁရႀိေရးကိစၤကို အေလးထား ေတာင္းဆိုဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ HRW အဖၾဲႛ ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာပၝတယ္။

အိႎၬိယအစိုးရအေနနဲႛ အိမ္နီးခဵင္းေကာင္းပီသခဵင္တယ္ဆိုရင္၊ ဴမန္မာဴပည္သူ ေတၾရဲႛ မိတ္ေဆၾေကာင္း ဴဖစ္ခဵင္တယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အေရး အတၾက္ ပိုဴပီး ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို တိုက္တၾန္းဖိုႛ လိုပၝတယ္လိုႛ မီနတ္ရႀီ ဂန္ဂူလီ ေဴပာသၾားပၝတယ္။ မီနတ္ရႀီ ဂန္ဂူလီ ကို  အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ကိုေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔