စစ္အစုိးရရဲႛ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁ ILO ေဝဖန္သတိေပး

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ အဓမၳ လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႁေတၾကုိ ဆက္လက္ကဵႃးလၾန္ ေနတယ္လုိႛ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛ ILO ႎုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္မႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ က႗မ္းကဵင္သူ အရာရႀိေတၾက သတိေပး ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊
2010-06-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛရႀိ (အိုင္အယ္လ္အုိ) ကမၲာ့အလုပ္သမား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္တၾင္ ညီလာခံ ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛရႀိ (အိုင္အယ္လ္အုိ) ကမၲာ့အလုပ္သမား အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္တၾင္ ညီလာခံ ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ILO အဖၾဲႛရဲႛ ၉၉ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႛမႀာ ဇၾန္လ (၂) ရက္ကေန (၁၈) ရက္ေနႛအထိ ရက္သတၨ သံုးပတ္ဳကာ ကဵင္းပေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံ အပၝအဝင္ အဖၾဲႛဝင္ႎုိင္ငံေပၝင္း ၁၈၃ ႎုိင္ငံက ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ တက္ေရာက္ေနဳကပၝတယ္၊၊

ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ILO အရာရႀိေတၾက ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္ ၂၀ နဲႛ ၂၈ ႎႀစ္အဳကား ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့ လူငယ္ ၆ ဦးကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛကုိလည္း စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊ ကုိသူရိန္ေအာင္၊ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္၊ ကုိေဝလင္း၊ ကုိညီညီေဇာ္၊ ကုိေကဵာ္ဝင္းနဲႛ ကုိမဵိႂးမင္းတုိႛ လူငယ္ ၆ ဦးဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေမလ (၁) ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႛ အေမရိကန္စင္တာမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ကမၲာ့အလုပ္သမားေနႛ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတဲ့ အတၾက္ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး႓ပီးေနာက္ လၾန္ခဲ့တဲ့ တႎႀစ္ခၾဲေလာက္ကတည္းက ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း တခဵိႂႛေနရာေတၾမႀာ အရပ္သား အာဏာပုိင္ေတၾရဲႛ အဓမၳ ခုိင္းေစမႁေတၾ ေလဵာ့နည္းလာတာ ရႀိေပမယ့္ စစ္တပ္က ခုိင္းေစမႁအပုိင္းမႀာေတာ့ ေဴပာင္းလဲတုိးတက္လာတာ မရႀိေသးဘူးလုိႛ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႛ ILO ရံုး တာဝန္ခံအရာရႀိ Steve Marshall က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အဓမၳခုိင္းေစမႁ ကိစၤအဴပင္၊ ဥပေဒေတၾ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး၊ လၾတ္လပ္စၾာ အသင္းအဖၾဲႛမဵား ဖၾဲႛစည္းထူေထာင္ခၾင့္ ရႀိေရးကိစၤေတၾကုိ လာမယ့္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ အကဵယ္တဝင့္ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္ေနတဲ့ FTUB ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အခုကဵင္းပေနတဲ့ အုိင္အယ္အုိ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က ILO အဖၾဲႛနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁေတၾမႀာ အားရစရာ မရႀိေသးဘူးလုိႛ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက ေထာက္ဴပ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္၊၊

ILO ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ကုိ နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔